Drugie i ostatnie spotkanie okrągłego stołu MESHARTILITY na szczeblu UE

s1Niemal dwa lata po bardzo udanym 1. spotkaniu europejskiego okrągłego stołu na temat udostępniania danych nt. zużycia energii, zorganizowanym w ramach projektu MESHARTILITY w maju 2013 r., 10 marca 2015 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się drugie takie spotkanie. 21 uczestników: eksperci techniczni z zakładów energetycznych, stowarzyszeń gmin i Organizacji Wspierających z 12 krajów europejskich uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele takich instytucji jak DG ENER, JRC oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów zakończyli dyskusję na temat możliwych sposobów poprawy współpracy między samorządami lokalnymi i zakładami energetycznymi.

Projekt MESHARTILITY project (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors - Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) to pierwszy projekt współfinansowany z programu IEE (Inteligentna Energia dla Europy), dotyczący problemów związanych z gromadzeniem danych, przed którymi stają lokalne władze podczas sporządzania inwentaryzacji emisji GHG oraz opracowywania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Projekt MESHARTILITY porusza te problemy i szuka ich rozwiązania poprzez badanie ram prawnych i aktualnego stanu współpracy między władzami lokalnymi i zakładami energetycznymi w 12 krajach europejskich, poprzez stworzenie systemu stałej współpracy między obiema stronami, poprzez skierowanie rekomendacji do unijnych i krajowych decydentów oraz poprzez wspieranie gmin pilotażowych w opracowywaniu wysokiej jakości SEAPów w oparciu o pozyskane oddolnie, rzeczywiste dane.

Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań i opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych  na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami odpowiedzialnymi za opracowywanie planów i strategii energetycznych tak, aby transfer danych był korzystny dla obu stron.

Drugie spotkanie okrągłego stołu na szczeblu UE opierało się na wynikach i wnioskach z pierwszego spotkania europejskiego okrągłego stołu MESHARTILITY oraz dwóch serii krajowych spotkań okrągłego stołu zorganizowanych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie, jak również na jego rezultatach i osiągniętych postępach.

Program obejmował trzy różne tematycznie sesje, z których każdą poprzedzały prezentacje o charakterze wprowadzenia. Podczas pierwszej sesji przedstawiono zebrane w ramach projektu informacje i przykłady dobrych praktyk – wyniki oceny sytuacji wyjściowej i wnioski sformułowane w oparciu o raport podsumowujący opracowanie BEI i ankiety wypełnione przez partnerów i zaangażowane gminy. Omówiono także rolę regionalnych centrów gromadzenia danych.

Centralną część drugiej sesji wypełniła dyskusja na temat rekomendacji będących rezultatem projektu MESHARTILITY, a ostatnią sesję omówienie możliwych działań po zakończeniu projektu i podsumowanie spotkania.

s2

Za wzorcowe przykłady najlepszych praktyk w zakresie centralnego gromadzenia danych uznano przypadek Łotwy, gdzie od maja 2015 dane dotyczące rocznego zużycia energii elektrycznej będą opublikowane w krajowej bazie danych komunalnych online, a także nowy mechanizm udostępniania danych stworzony przez ENEL Distribuzione we Włoszech. 

Dyskusja w formie warsztatów dotycząca zaleceń politycznych dla instytucji krajowych i unijnych doprowadziła uczestników do wniosku, że powinny one być szeroko rozpowszechniane się wśród krajowych i europejskich interesariuszy i decydentów. Wyrażono w niej także zastrzeżenia w odniesieniu do odgórnego wprowadzenia centralnego gromadzenia danych, w szczególności na poziomie całej UE, a także do pewnego chaosu, jaki powstaje przy podpisywaniu indywidualnych umów dwustronnych między dostawcami energii i władzami lokalnymi.