„DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” – relacja z konferencji

Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia DAFA w dn. 11 marca w ramach MTP Budma 2015 pod hasłem „DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” przyciągnęła szerokie grono blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian. Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Wysoka frekwencja potwierdza, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych. W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich oraz specjaliści z firm członkowskich DAFA.

1
od lewej: Roelof-Jan van Wikselaar, Mariusz Pawlak, Piotr Wolański, Heiko Schmidt, Jakub Walawender, Katarzyna Wiktorska, Ewa Burszta-Adamiak, Jacek Nowak, Marta Weber-Siwirska, Witold Okoński, Ewelina Klin
 

Konferencję otworzył Mariusz Pawlak, prezentując program siedmiu sesji tematycznych promujących ideę zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukacji w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.

2
Mariusz Pawlak
 

Prezes Stowarzyszenia Witold Okoński oraz Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia DAFA, które reprezentuje, określa i promuje najwyższe standardy technologiczne w branży dachów płaskich i fasad. Definiuje wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Prelegenci podkreślili rozwój aktywności merytorycznych w ośmiu zespołach eksperckich, szeroką współpracę międzynarodową (IFD, IFBS, FLL), oraz stale rosnące gremium najbardziej rzetelnych i cieszących się dobrą opinią na rynku firm: blisko 80-ciu wykonawców oraz producentów i dostawców.

3
Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska
 

W pierwszym referacie „Zielone dachy – miejsca retencjonowania wody opadowej” dr inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tłumaczyła zasadność retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych. Obecnie polskie miasta zamieszkuje 60% populacji z ciągłą tendencją wzrostową, co powoduje konieczność odciążenia gospodarki wodno-ściekowej. Prelegentka przekonywała, że dachy zielone są odpowiedzią na potrzebę zwiększenia terenów biologicznie czynnych oraz zmniejszenia i spowolnienia ilości wód opadowych, które trafiają do systemów kanalizacyjnych.

4
dr inż. Ewa Burszta-Adamiak
 

Jakub Walawender z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PI /Uniwersytet Jagielloński oraz Piotr Wolański wskazali w swoim wystąpieniu na „Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta” z uwzględnieniem pozytywnego oddziaływania na warunki termiczno-wilgotnościowe.

Prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

5
Jakub Walawender
 
6
Piotr Wolański
 

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto referat „Błędy w wykonawstwie dachów zielonych” zaprezentowany przez Heiko Schmidta. Prelegent omówił przykłady niepoprawnych praktyk i przeprowadził analizę błędów przy realizacji tego typu inwestycji. Wskazał przy tym na prawidłowe rozwiązania, zgodne z Wytycznymi FLL.

7
Heiko Schmidt
 

Konferencja była okazją do zaprezentowania po raz pierwszy opracowywanych w ramach Stowarzyszenia polskojęzycznych „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. Witold Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było w Polsce opracowania, obejmującego w kompleksowy sposób zasady projektowania i wykonywania dachów zielonych oraz określającego wymagania dla materiałów stosowanych w tej technologii. Wytyczne ukażą się z końcem maja br. i dostarczą polskiej branży budowlanej solidnych podstaw do projektowania, realizacji i użytkowania wysokiej jakości dachów zielonych.

8
Witold Okoński
 

Dr inż. Jacek Nowak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wprowadził w zakres zagadnień związanych z „Zasadami oceny jakości substratów na zielone dachy”. Prelegent podkreślił znaczenie warstwy substratu w prawidłowym tworzeniu dachów i fasad zielonych. Zwrócił również słuchaczom uwagę na cechy jakościowe substratów oraz metody ich oceny, w odniesieniu do przykładów własnych badań, porównanych z wytycznymi FLL.

9
dr inż. Jacek Nowak
 

W prezentacji „Roślinne ściany jako element architektury współczesnych miast” dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zobrazowała na inspirujących przykładach estetyczne i ekologiczne znaczenie zielonych ścian. Prelegentka wskazała na różnorodność roślinnych ścian i bogactwo rozwiązań konstrukcyjnych, porównując wady i zalety dostępnych technologii oraz wytyczne doboru gatunkowego.

10
dr inż. Marta Weber-Siwirska
 

Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla słuchaczy wykład o „Praktycznym aspekcie rozwoju i konstrukcji zielonych ścian”, który na bazie doświadczeń zebranych w różnych strefach klimatycznych przedstawił Roelof - Jan van Wikselaar. Licznie zaprezentowane przykłady realizacji dowiodły, że idea zielonego budownictwa staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie, w tym również w Polsce.

11
Roelof-Jan van Wikselaar
 
12
13
audytorium