IV europejskie Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach 24-26 października 2007 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, IV Forum BISE (Better Integration for Sustainable Energy - W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią) pt. GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW.

Forum to wpisuje się w cykl spotkań w ramach programu BISE (Inteligentna Energia w Gminach), który zainicjowany został pierwszym międzynarodowym Forum w Grenoble we Francji, w październiku 2004 r. Kolejne Forum odbyło się rok później 2005 r. w Sofii, a ostatnie w 2006 r. w Rydze.

IV Forum w Krakowie zorganizowane przez europejską sieć Energie Cités oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zgromadziło około 120 uczestników z 21 krajów europejskich - przedstawicieli gmin i miast europejskich, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz agencji energetycznych.

W ramach konferencji omówione zostały programy operacyjne okresu programowania 2007-2013 w nowych krajach członkowskich UE, projekty dotyczące zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej, realizowane także w gminach polskich oraz wzorcowe przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego. Sesje plenarne przy okrągłych stołach poświęcone zostały dyskusji, w jaki sposób władze lokalne powinny stawać się wzorem dla obywateli.

W nowym okresie programowania 2007-2013 pojawiają się duże możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na realizację projektów związanych z energią. Efektywne wykorzystanie energii i ochrona klimatu znalazły się wśród najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej. Ich realizacja na poziomie społeczności lokalnych będzie możliwa, jeśli władze lokalne – dysponujące odpowiednim potencjałem i środkami – staną się dla mieszkańców wzorem w zakresie oszczędzania energii. Wybrane zostały już 34 gminy – w tym aż osiem z Polski – które postanowiły zostać „modelami” dla mieszkańców. Będą one uczestniczyć w realizacji trzyletniego projektu MODEL, który rozpoczął się podczas Forum.

Na zakończenie Forum przyjęty został Apel Krakowski, podpisany następnie przez Wiesława Starowicza, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i Zbigniewa Michniowskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i wiceprezesa Zarządu europejskiej sieci Energie Cités. Treść Apelu kierowanego początkowo do samorządów gmin polskich zyskała aprobatę uczestników Forum z całej Europy, dlatego zostanie on rozpowszechniony nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich.


Od lewej: Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i wiceprezes Zarządu europejskiej sieci Energie Cités, Gerard Magnin, dyrektor generalny europejskiej sieci Energie Cités, Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Wiesław Starowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

 

    

 Lista uczestnikówKrajowe Forum BISE
Zorganizowano 13 krajowych forów BISE do 2006 r. w 13 krajach europejskich. Były one adresowanego głównie do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin europejskich.
Polskie Forum BISE odbyło się w dniu 30 września 2005 r. w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała.

Celem spotkań było:
- rozszerzenie doświadczenia zarządzania energią w miastach
- ukazanie miastom możliwości wpływania na kształt polityki energetycznej państwa
- zachęcenie miast i gmin do włączenia się w działania UE w dziedzinie zrównoważonej energii

Apel do władz lokalnych, aby realizowały energetyczne i klimatyczne cele UE - Doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Energie–Cites, obradujące w Brasov 26 kwietnia 2007 roku.

Apel z Grenoble