Lokalne planowanie energetyczne

Uczestnicy spotkania24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła obyło się spotkanie na dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W wydarzeniu uczestniczyło 26 osób, w tym przedstawiciele gmin (Jasła, Brzyska, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm prywatnych. Spotkanie uroczyście rozpoczął burmistrz Jasła, Pan Andrzej Czernecki, który podkreślał jak ważną rolę w gminie pełni planowanie oraz zarządzanie energetyczne, a także wzrost efektywności energetycznej.

Program został podzielony na dwie części. Pierwsza, o nazwie Laboratorium Energii została zrealizowana dzięki projektowi RENERGY (Strategie dla gmin świadomych energetycznie) współfinansowanemu ze środków EU Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREV IVC. W tym panelu głos zabrało pięciu prelegentów.

  • Jako pierwszy przemawiał Pan Bogusław Pięta z Urzędu Miasta Jasła, który przedstawił Dotychczasowe działania Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki. Za najważniejsze uznał przeprowadzone termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, analizę stanu oświetlenia publicznego i aplikowanie do konkursu NFOŚiGW o nazwie „SOWA” oraz udział w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" finansowanym ze środków Funduszu Szwajcarskiego, dzięki któremu na ponad 550 domach prywatnych i na 5 budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane kolektory słoneczne. Według jego obliczeń kolektory pokryją 74% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w ciągu roku.
  • Drugie wystąpienie przygotowane przez Piotra Kusia z P.K. PROJEKT było poświęcone Wyzwaniom i sposobom wykorzystania nowoczesnych systemów oświetlenia. W swojej prezentacji Pan Kuś skupił się na zaletach oświetlenia LED, a także odpowiedniemu dostosowaniu oświetlenia do potrzeb odbiorców. Wskazał katalog zasad, według których należy dobierać oświetlenie uliczne, aby osiągnąć zarówno efekty ekonomiczne jak i ekologiczne modernizacji. Zwrócił również uwagę na najczęściej popełniane błędy.
  • Pan Stefan Juszczyk z MPGK Sp. z o.o. zaprezentował temat Odzyskiwania biogazu w oczyszczalni ścieków, a także funkcjonujący od niedawna system ko generacyjny. Biogaz otrzymywany w oczyszczalni jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne budynku.
  • Kolejną prezentację wygłosił Pan Wiesław Bujakowski z PAN, który przedstawił Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Jaśle. Z przeprowadzonej analizy nieczynnego otworu wiertniczego z terenu Miasta Jasła wynika, że wykorzystywanie wód termalnych w celach grzewczych jest nieopłacalne. Temperatura i skład wód pozwalają jednak na użycie w celach balneorekreacyjnych i balneoterapeutycznych.
  • Jako ostatni przemawiał Pan Marcin Łojek ze Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, który zaprezentował Postępy w realizacji projektu RENERGY, jego główne założenia i cele, najważniejsze działania i filary.

Druga część o nazwie Lokalne Forum była związana z realizacją projektu MESHARTILITY (Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) współfinansowanym ze środków Programu Inteligentna Energia Europa. W tym panelu znalazły się cztery wystąpienia.

  • Pani Anna Jaskuła ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” opowiadała o ambitnej inicjatywie Porozumienie Burmistrzów, korzyściach i obowiązkach gmin sygnatariuszy. Najważniejsze z nich to osiągnięcie celów 3x20 do 2020 roku, czyli redukcji emisji o 20%, zwiększenia wykorzystania OZE o 20% oraz zwiększenia efektywności energetycznej o 20%, a także przygotowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Gminy z SEAPem będę uprzywilejowane w niektórych konkursach NFOŚiGW.
  • Pani Patrycja Płonka ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przekazała informacje o tym jak krok po kroku stworzyć Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, rozpoczynając od Bazowej Inwentaryzacji Emisji, czyli niezbędnych danych. Podzieliła się z słuchaczami garścią cennych wskazówek i zaleceń.
  • Pani Agnieszka Nykiel ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przeprowadziła Analizę SWOT sytuacji energetycznej Miasta Jasła. Za najważniejsze mocne strony uznała udział w wielu międzynarodowych projektach (RENERGY, MESHARTILITY, EURONET 50/50) oraz wysoką świadomość władz samorządowych i duże zaangażowanie w działania na rzecz ochrony klimatu, za najważniejsze przeszkody zaś niską świadomość ekologiczną mieszkańców.
  • Jako ostatni przemawiał Pan Grzegorz Łaba z Urzędu Regulacji Energetyki, który zaprezentował Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej według nowego prawa energetycznego.

Uczestnicy

Na koniec odbyła się dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników dotyczących między innymi: różnic między Planem działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) a Planem gospodarki niskoemisyjnej. Dyskutowano również o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych przez przyjęciem Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Miasto Jasło podjęło bardzo wiele działań na rzecz ochrony klimatu i wzrostu efektywności energetycznej i może stanowić przykład dla innych miast i gmin, jak w krótkim czasie uzyskać budzące podziw rezultaty.

Publikacja odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Publikacja nie wyraża opinii Unii Europejskiej. EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.

 logo MESHARTILITY logo iee 72 
 logo Renergy  logo EU europejski fundusz  logo INTERREG IVC