Drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”

IMG 6466W dniu 2 czerwca 2014 r. w Krakowie obyło się drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych i sektora energii zastanawiali się wspólnie, jak współpraca ta wygląda dziś i jak ją usprawnić w przyszłości, aby zapewnić zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym. W debacie udział wzięło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji działających na rynku energii. Spotkanie okrągłego stołu zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu o akronimie MESHARTILITY.

Projekt MESHARTILITY („Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów”), współfinansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy, ma na celu opracowanie rozwiązań ułatwiających wymianę danych nt. produkcji i zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi, podejmującymi się sporządzenia lokalnych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania planów i strategii energetycznych.

2. spotkanie okrągłego stołu miało charakter dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych i zakładów energetycznych z całej Polski, a dotyczyło gromadzenia i wymiany danych z zakresu zużycia energii, a także szerszej współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów energetycznych.  Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • lokalne planowanie energetyczne i lokalne inwentaryzacje emisji;
  • porozumienie o współpracy między gminą a zakładem energetycznym;
  • możliwości usprawnienia procesu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi;
  • możliwości usprawnienia procesu gromadzenia danych na cele planowania energetycznego; utworzenie centralnego zasobu danych;
  • propozycje usprawnienia krajowych ram prawnych w celu dalszego wsparcia współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi

Udział w spotkaniu był nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora samorządowego i sektora energii. 

Program spotkania

Prezentacje

  1. Przedstawienie założeń projektu MESHARTILITY”, Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Wnioski z pierwszego krajowego spotkania okrągłego stołu”, Anna Jaskuła, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Lokalne planowanie energetyczne i lokalne inwentaryzacje emisji – rola interesariuszy”, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Wprowadzenie do dyskusji nt. porozumienia o współpracy między gminą a zakładem energetycznym”, Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowy

 

Galeria zdjęć

 

 logo MESHARTILITY logo EU emblem