II Laboratorium Energii w Jaśle

logo Renergy27 sierpnia 2013 r. w sali obrad w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się już drugie Laboratorium Energii organizowane w ramach projektu RENERGY, współfinansowanego ze UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC. Spotkanie zgromadziło 27 uczestników: przedstawicieli władz lokalnych z 12 gmin, starostwa powiatowego w Gorlicach i Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Tym razem Laboratorium prowadzone było wokół tematu Regionalne strategie dla gmin świadomych energetycznie. Działania w ramach studiów przypadku.

Rozpoczynając spotkanie burmistrz Jasła Andrzej Czernecki podkreślił znaczenie funkcji energetyka miejskiego oraz przedstawił najważniejsze działania miasta w sektorze energetycznym: inwentaryzacja umów na dostawy energii dla budynków komunalnych, złożenie wniosku do programu SOWA, realizacja projektu Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Burmistrz podkreślił ważną cechę działań - muszą być one prowadzone wielosektorowo, przy współpracy różnych wydziałów.

Prezentację o postępach realizacji projektu RENERGY przedstawił Marcin Łojek, kierownik projektu. Podkreślił on znaczenie studiów przypadków:

  • kreowanie polityki energetycznej w Prowincji Potenza;
  • angażowanie lokalnej społeczności na przykładzie gminy Slagelse;
  • budowanie lokalnego rynku i wsparcie dla biznesu OZE w regionie Tulln.

Dla lepszego zrozumienia tych działań zostały przedstawione relacje z wizyt studyjnych w Danii, Austrii i we Włoszech. Ponadto zaproponowano uczestnikom przesyłanie nowinek energetycznych w celu umieszczania ich w biuletynach projektu. Pojawiła się także prośba do uczestników o przesłanie propozycji i rekomendacji dotyczących przyszłych Laboratoriów Energii.

Następnie prezentację dotyczącą wsparcia jakie udziela Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w budowaniu lokalnej polityki energetycznej przedstawiła Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu dyrektor Stankiewicz podkreśliła znaczenie Porozumienia Burmistrzów i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

Daniel Markowicz, główny specjalista Wydziału Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przedstawił działania powiatu gorlickiego w realizowanym projekcie VIS NOVA, podkreślił założenia projektu oraz wyniki analizy SWOT - rozeznania potencjału energetycznego powiatu. Była to także okazja do zaprezentowania innych działań Starostwa: termomodernizacji budynków komunalnych, pomysłów wykorzystania geotermii, programów subregionalnych.

Wystąpienie Pana Markowicza wywołało dyskusję w sprawie ekonomicznej opłacalności i możliwości inwestycji gmin w budowanie instalacji geotermalnych. Uczestnicy zgodzili się, że bez wsparcia finansowego (np. przez programy rządowe) inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii niosą za sobą duże ryzyko związane z brakiem opłacalności. Jest to bardzo ważne patrząc na gminę jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarne zarządzanie środkami publicznymi.

O działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w Jaśle opowiedział Bogusław Pięta, energetyk miejski. Wymiana lamp oświetleniowych, przebudowa instalacji energetycznych, termomodernizacja obiektów komunalnych czy budowa instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, a także beznakładowe działania zarządcze realizowane przez Urząd Miasta w Jaśle stanowią dobry prognostyk do osiągnięcia zamierzonych celów.

Naczelnik Wydziału Planowania w Urzędzie Miejskim w Dębicy, Wiesław Stanaszek, poddał pomysł, aby po zebraniu danych odnośnie zużycia energii w poszczególnych budynkach w Jaśle dokonać porównania wskaźnikowego szczególnie wśród obiektów o podobnej charakterystyce funkcjonowania. Wyniki te powinny trafić do zarządców tymi budynkami.

W ostatnim tego dnia wystąpieniu Maria Lignar, dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przedstawiła sposoby angażowania społeczności lokalnych w działania poprawiające efektywność energetyczną. Obok projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, gdzie przeszkolono ponad 1600 mieszkańców, przedstawiono także takie działania jak Kampania informacyjnoedukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmująca odwiedziny mieszkańców w 20 gminach Związku przez „doradców domowych” oraz Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, które odbyły się w maju br.

W dyskusji podsumowującej spotkanie uczestnicy stwierdzili, że bardzo ważnym czynnikiem do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii jest stabilna polityka energetyczna państwa. Drugim czynnikiem jest inicjatywa oddolna - działania samorządów lokalnych kreują lokalna politykę energetyczną, a efektywne i racjonalne użytkowanie energii musi być jednym z priorytetów we wszystkich działaniach realizowanych przez gminy.

Dziękując za uczestnictwo i wystąpienia burmistrz Jasła zakończył spotkanie.

 

Program

 

Prezentacje:

Realizacja projektu RENERGY, studia przypadków, doświadczenia partnerów projektu, Marcin ŁOJEK, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Lokalna polityka energetyczna - wsparcie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Maria STANKIEWICZ, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Rozwój energetyczny regionu na przykładzie projektu VIS NOVA, Daniel MARKOWICZ, Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Poprawa efektywności energetycznej w Jaśle, Bogusław PIĘTA, Energetyk Miejski, Urząd Miasta w Jaśle

Angażowanie społeczności lokalnych w działania poprawiające efektywność energetyczną, Maria LIGNAR, Dyrektor Biura, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki