Budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin

Zdj. 1 . Uczestnicy konferencji

W dniach 12-13 września 2011 r. w Bielsku-Białej odbyła się niezwykle interesująca konferencja  zatytułowana „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”. Jej celem było zarysowanie wizji przyszłości miast w kontekście ograniczenia ich oddziaływania na klimat, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Konferencja zgromadziła ok. 300 osób żywo zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, firm energetycznych, uczelni, organizacji pozarządowych, mediów oraz młodzież.

Inicjatorem tego wydarzenia było Miasto Bielsko-Biała, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz Parlamentu Europejskiego, i składała się z dwóch części: sesji plenarnej (12.09.2011) oraz sesji panelowych (13.09.2011).

Sesja plenarna

Sesja plenarna poświęcona była roli miast i gmin w kreowaniu oraz realizacji polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Rozpoczął ją wykład Jana Olbrychta, Posła do Parlamentu Europejskiego, który przedstawił założenia miejskiej polityki Unii Europejskiej. Następnie prof. Jan Popczyk, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, wygłosił referat dotyczący polityki energetycznej Polski. Referat ten stanowił punkt wyjścia do debaty z udziałem przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych, podczas której jednoznacznie wskazano na konieczność zwiększenia roli samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki energetycznej kraju.

Zdj. 2. Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Zdj. 3. Uczestnicy debaty na temat roli samorządów w realizacji polityki energetycznej kraju

Po zakończeniu debaty Anna Hessle ze szwedzkiej firmy SWECO przedstawiła innowacyjne technologie energetyczne wykorzystywane w miastach skandynawskich. Następnie Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Gerard Magnin, dyrektor europejskiej sieci „Energy Cities”, zaprezentowali na przykładzie własnych doświadczeń ideę  współpracy miast w zakresie ochrony klimatu oraz przykłady jej praktycznej realizacji.

Na zakończenie sesji plenarnej swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania energią i ochrony klimatu oraz planami na przyszłość podzielili się przedstawiciele sześciu miast europejskich: Paryża, Helsinek, Heidelbergu, Lwowa, Warszawy, Bielska-Białej oraz  afrykańskiej Pretorii.

Panel 1

Zdj. 4. Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej

Panel 1 poświęcony był dobrym praktykom w zakresie zarządzania energią w miastach. W jego ramach omówiona została idea „Smart City” oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii IT do zarządzania miastem. Zaprezentowane zostały również projekty wspierające poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miastach, realizowane przez różne instytucje, w tym: firmę Belos PLP - S.A., Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu, spółkę AQUA S.A., Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Związek Miast Polskich oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Panel 2

Panel 2 dotyczył innowacyjnych technologii pozyskiwania energii w miastach. Przedstawiono energetyczne wykorzystanie odpadów, pomp ciepła i promieniowania słonecznego, jak również integrację instalacji OZE z istniejącymi oraz nowo powstającymi budynkami. W jednym z wykładów zaprezentowano również infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych.

Panel 3

Zdj. 5. Denis Baupin, Zastępca Mera Paryża

Panel 3 poświęcony był ambitnej inicjatywie europejskiej o nazwie „Porozumienie Burmistrzów”, która angażuje miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez opracowanie i wdrożenie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz zwiększenie świadomości energetycznej swoich mieszkańców.

Wśród prelegentów panelu znaleźli się przedstawiciele europejskich miast-sygnatariuszy Porozumienia – Paryża, Helsinek, Heidelbergu, Bielska-Białej oraz Warszawy – którzy opowiedzieli o realizowanych na terenie swoich miast programach ochrony klimatu.

Panel 4

W Panelu 4 omówiono modelową współpracę pomiędzy gminą i koncernem energetycznym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy. Jako przykład posłużyła owocna współpraca pomiędzy Gminą Bielsko-Biała oraz koncernem energetycznym TAURON. Podmioty te wspólnie realizują projekt budowy nowego bloku ciepłowniczego na terenie EC1 Bielsko Biała.

Panel 5

Panel 5 poświęcony był programom dydaktycznym związanym z promocją efektywności energetycznej i ochrony klimatu. Zwrócono tu uwagę na konieczność prowadzenia edukacji ekologicznej polskiego społeczeństwa, w tym jego najmłodszych członków. Zaprezentowano również szereg ciekawych programów dydaktycznych realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała, bielskie placówki oświatowe oraz współpracujące z nimi od lat Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Uczestnicy mogli też odbyć wirtualny spacer po dwóch niezwykle ciekawych obiektach przeznaczonych do kształcenia przyszłych instalatorów OZE: Centrum Energetyki Odnawialnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie oraz Pracowni Energii Odnawialnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Konferencja zakończyła się sesją podsumowującą w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej. Jej ukoronowaniem było przyjęcie deklaracji wskazującej na konieczność zdynamizowania działań w zakresie efektywności energetycznej miast i uruchomienia instrumentów wsparcia ochrony klimatu, jak również podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Stowarzyszeniem „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy”.

Zdj.6. Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej przemawia podczas sesji podsumowującej

Zdj.7. Podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” a Stowarzyszeniem „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy”

 

Program konferencji

Wnioski z konferencji opracowane przez Prof. Jana Popczyka, Przewodniczącego Rady Programowej

 

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone na konferencji:

Sesja plenarna

 1. Energetyka w horyzoncie 2050 – analiza sił sprawczych, Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 2. Innowacyjne technologie energetyczne wykorzystywane w miastach na przykładzie doświadczeń skandynawskich, Anna Hessle, Firma SWECO (prezentacja w j. ang.)
 3. Idea współpracy polskich miast w zakresie ochrony klimatu, Maria Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Idea współpracy europejskich miast w zakresie ochrony klimatu i jej realizacja w praktyce, Gerard Magnin, Europejska sieć „Energy Cities” (prezentacja w j. ang.)
 5. Miasta 21 wieku – bardziej czy inaczej?, Roman Galar, Politechnika Wrocławska
 6. Moje miasto w 2030 r. – Paryż,  Denis Baupin, Paryż (prezentacja w j. ang.)
 7. Moje miasto w 2030 r. – Heidelberg,  Alexander Krohn, Heidelberg (prezentacja w j. ang.)
 8. Moje miasto w 2030 r. – Johannesburg i Pretoria,  Barbara Jękot, Uniwersytet w Pretorii
 9. Moje miasto w 2030 r. – Bielsko-Biała,  Zbigniew Michniowski, Bielsko-Biała

Panel 1 

 1. Technologie zarządzania stosowane dla koncepcji „Smart City", Artur Tracz, CISCO
 2. Wykorzystanie sieci szerokopasmowej do zarządzania miastem i realizacji zadań wynikających z „Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii,  Tomasz Baraniecki, Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
 3. Wykorzystanie infrastruktury energetycznej do budowy sieci szerokopasmowych, Krzysztof Woźniak, Belos – PLP S.A. 
 4. Realizacja projektu „Analiza wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do podniesienia funkcjonalności elementów drobnej infrastruktury przydrożnej, Tomasz Szostak, Belos – PLP S.A. 
 5. Projekt CHANGE – Inteligentna energia dla Europy, Izby Gospodarcze promują inteligentną energię dla MSP jako przykład rozwiązań opartych o ideę Smart Grid,  Janusz Targosz, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu 
 6. Odnawialne źródła energii w gospodarce wodno-ściekowej  Bielska-Białej, Piotr Dudek, AQUA S.A. 
 7. Działania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. jako odpowiedź na założenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, Anna Bieniasz i Joanna Cendrzak, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 
 8. Efektywność energetyczna miast – projekt realizowany w ramach Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich,  Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich 
 9. Efektywność energetyczna miast – projekt realizowany w ramach Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich,  Zbigniew Michniowski, Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
 10. Optymalizacja energetyczna rozwoju przestrzennego na przykładzie projektu SUME – zrównoważony metabolizm miejski dla Europy,  Maciej Borsa, Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, oraz Ferdynand Morski, Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Panel 2

 1. Pompy ciepła w gospodarce energetycznej miast,  Brunon Grochal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 2. Integracja słonecznych źródeł energii z istniejącymi budynkami, Dorota Chwieduk, Politechnika Warszawska
 3. Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych jako element sieci typu Smart Grid, Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski
 4. Inteligentny dom plus-energetyczny,  Ryszard Mocha, eGIE

Panel 3

 1. Program ochrony klimatu – Paryż, Denis Baupin, Paryż (prezentacja w j. ang.)
 2. Program ochrony klimatu – Helsinki, Katri Kuusinen, Helsinki (prezentacja w j. ang.)
 3. Program ochrony klimatu – Heidelberg, Alexander Krohn, Heidelberg (prezentacja w j. ang.)
 4. Program ochrony klimatu – Bielsko-Biała, Zbigniew Michniowski i Piotr Sołtysek, Urząd Miejski w Bielski-Białej
 5. Program ochrony klimatu – Warszawa, Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy
 6. Realizacja celów pakietu 3x20 w miastach w ujęciu bilansowym i ekonomicznym,  Henryk Kocot, Politechnika Śląska

Panel 4

 1. Modelowa współpraca pomiędzy gminą a koncernem energetycznym TAURON w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, Stanisław Tokarski, TAURON Wytwarzanie S.A.
 2. Modelowa współpraca pomiędzy gminą a koncernem energetycznym TAURON w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, Józef Niedokos, P.K. THERMA
 3. Budowa jednostko OZE w Jaworznie II, Eugeniusz Białoń, TAURON Wytwarzanie S.A.

Panel 5

 1. Prezentacja Centrum Energetyki Odnawialnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, Marian Miłek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 2. Pracownia energii odnawialnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zdzisław Naruszewicz, BCKUiP
 3. Programy dydaktyczne Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  Katarzyna Kordas, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 4. Projekt Energy Trophy – Książnica Beskidzka, Bogdan Kocurek, Książnica Beskidzka
 5. Projekt Szkoła ZEROemisyjna – gimnazjum KTK, Łukasz i Marcin Kordas, LO nr 5 w Bielsku-Białej
 6. Projekty edukacyjne wdrażane przez PNEC, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités
 7. Edukacja ekologiczna i dotycząca efektywności energetycznej w bielskich szkołach – MZO, Ewa Szymanek-Płaska, Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
 8. Projekt Euronet 50/50 w SP 13 w Bielsku-Białej, Bernadeta Sitek, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej
 9. Projekt „Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii, Anna Handzlik, IV LO w Bielsku-Białej
 10. Projekt „Szkoła Pełna Energii, Justyna Duda-Majdak, Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

Galeria zdjęć

 

 

Organizatorzy:                 

Patronat honorowy:

Herb Bielska-Bialej  zmp


  logo_SZGiP  logo_pnec2

 

Logo polskiej prezydencji w Radzie UE

  Logo Parlamentu Europejskiego_wersja polska


Partnerzy:
 
Patronat medialny:

Logo Energy Cities

Logo RIHiP 

Logo_Ambasada Szwecji

 

 

Logo_Czysta Energia


Logo_Nowa Energia


Logo Heliosfera


Logo Gram w Zielone


logo_eciz


Sponsorzy:

Logo Therma                 Logo Aqua    

Logo Belos         logo_jantar