Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami/ Zamawiający wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt XV ust. 1:

Zamawiający zastępuje zapis:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2009 o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.”,

następującym zapisem:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2009 o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.”

 

Z upoważnienia Zamawiającego
Marcin Łojek