OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30,
tel. 012 429 17 93, fax 012 429 17 93, REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej
dla 25 budynków użyteczności publicznej

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej (szkoły i siedziby urzędów) w gminach:

  • Laszki, Niepołomice, Pałecznica, Wiśniowa, Dobczyce, Nowa Dęba – po 3 obiekty,
  • Lubań – 5 obiektów,
  • Bielawa, Dzierżoniów – po 1 obiekcie.

 

W zakres zamówienia wchodzą następujące opracowania:

  1. Audyt energetyczny
    CPV: 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
  2. Świadectwa charakterystyki energetycznej
    CPV: 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia i odstąpienia od wykonania opracowań wymienionych w pkt. 1-2 w przypadku, gdy decyzją NFOŚiGW nastąpią znaczące zmiany w stosunku do planowanych kosztów i zakresu przedsięwzięcia, lub nastąpi odstąpienie gmin od partycypacji w kosztach audytów.

 

Termin realizacji zamówienia: 14 czerwiec 2010 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pocztą elektroniczną. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marcin Łojek, tel. 012 429 17 93 , w godz. 8.00-16.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą.
Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2009 o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2009 o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena      100 %

 

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Kraków 04.11.2009 r.
Szczegóły: SIWZ.zip