50000 and 1SEAPs: relacje prasowe

1. Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy.

Pośród prezentacji i rozmów dotyczących zarządzania energią na poziomie lokalnym poprzez wykorzystanie SEAPów i PGNów, możliwości finansowania, sposobów realizacji i monitorowania wdrażania działań znalazły się także prezentacje dotyczące projektu 5000&1 SEAPs, systemu zarządzania energią (SZE) wg PN-EN ISO 50001 oraz integracji SZE z SEAP/PGN.  Marcin Łojek (PNEC) i Zygmunt Kuc (UM Dzierżoniów) przedstawili zarówno merytoryczne, jak i praktyczne możliwości, korzyści i trudności wynikające z tego podejścia

Ważnym elementem konferencji była także sesja dotycząca dobrych praktyk, podczas której w ramach dyskusji przy stolikach tematycznych można było porozmawiać nt. interesujących, a co najważniejsze zrealizowanych z sukcesem projektów, takich jak np. głęboka termomodernizacja budynków w Niepołomicach, modernizacja oświetlenia publicznego w Andrychowie, Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Bielsku-Białej oraz projekty EURONET 50/50 MAX i „Kropla do kropli”, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii i wody w szkołach oraz innych budynkach użyteczności publicznej. 

Więcej informacji: www.pnec.org.pl

 

2. Lokalne fora energetyczne

Przez cały okres realizacji projektu Stowarzyszenie zachęcało uczestniczące w nim gminy (Grybów, Pilzno, Sztum, Słupsk, Zarszyn i Żyraków) do organizacji lokalnych forów energetycznych. Spotkania te skupiały się przede wszystkim na angażowaniu interesariuszy wokół aktualnie realizowanych działań z zakresu efektywności energetycznej w poszczególnych gminach. Dla nas były również okazją do zaprezentowania projektu 50000&1 SEAPs, a także idei integrowania lokalnych planów działania (SEAP, PGN) z systemem zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001.

W spotkaniach zwykle brało udział po kilkanaście osób reprezentujących różne wydziały urzędów, spółki komunalne (wodociągi, komunikacja), przedsiębiorstwa energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne przedsiębiorstwa, ale także radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W dyskusjach poruszano różne aspekty polityki lokalnej, ale można też wskazać kilka zagadnień, które okazały się wspólne dla wszystkich gmin uczestniczących w projekcie (i zapewne dla większości polskich gmin), jak np. możliwości realizacji zobowiązań podjętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej/Planie działań na rzecz zrównoważonej energii, a w szczególności do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy; wykorzystanie lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanie inicjatyw, dzięki którym gmina ma możliwość wsparcia mieszkańców w realizacji ich inwestycji proenergetycznych.

Szczegółowe relacje z przebiegu spotkań: www.pnec.org.pl

 

3. Realizacja projektu 50000&1 SEAPs w polskich gminach

Grybów, Pilzno, Sztum, Słupsk, Zarszyn i Żyraków – te gminy wspólnie ze Stowarzyszeniem realizowały w Polsce założenia projektu 50000&1 SEAPs, czyli przede wszystkim opracowały i wdrażały plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) zintegrowane z Systemami Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001.

Można wymienić wiele osiągnięć gmin podczas realizacji projektu: przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów, opracowanie planów (zarówno SEAP jak i PGN), adaptacja normy PN-EN ISO 50001. Należy także zwrócić uwagę, że w tym samym czasie gminy realizowały lokalną politykę energetyczną, wdrażając szereg działań z zakresu termomodernizacji budynków, rozbudowy infrastruktury rowerowej, oświetlenia ulicznego, upowszechnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy w końcu angażowania mieszkańców i podnoszenia ich świadomości w zakresie efektywności energetycznej. 

Realizacja projektu była również doskonałą okazją do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników. W ramach projektu były bowiem organizowane liczne szkolenia (krajowe i międzynarodowe), w których uczestniczyli przedstawiciele gmin realizujących projekt. Szkolenia te w różnym stopniu szczegółowości dotyczyły realizacji działań z zakresu energetyki oraz zarządzania energią, także poprzez stosowanie takich standardów jak ISO 50001.

Więcej informacji na stronie projektu: www.50001seaps.eu