logo revipower
logo DBUlogo EUKI ENG

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie komponentu zrównoważonego rozwoju w celu wykorzystania w miastach interdyscyplinarnego potencjału odnowy przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów polskiej ustawy o rewitalizacji i funduszy strukturalnych UE. Problemy dotyczące niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza i efektywności energetycznej są wymienione w najważniejszych polskich dokumentach strategicznych; jednak te aspekty nie są zazwyczaj uwzględniane w sekcji poświęconej rewitalizacji. W ramach REVIPOWER adelphi wraz z wybranymi gminami polskimi i kluczowymi graczami zbada wartość dodaną efektywnej pod względem wykorzystania zasobów rewitalizacji i przygotuje dokument dyskusyjny, który umieści temat takiej rewitalizacji w centrum ogólnokrajowej i regionalnej debaty trwającej w obecnie w Polsce oraz opracuje innowacyjny, partycypacyjny program szkoleniowy "open-source", który będzie szeroko dostępny dla władz miejskich w Polsce. Szkolenie obejmie także kwestie, które pomogą polskim miastom i innym kluczowym graczom realizować projekty w zakresie polityki spójności UE.

Projekt przyczyni się do uwzględnienia koncepcji rewitalizacji zasobów i efektywności energetycznej zarówno w debacie krajowej, jak i na poziomie wdrażania lokalnych projektów w Polsce.

Termin realizacji: od listopada 2017 do listopada 2018 roku.

logo adelphiDofinansowanie:  Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) i Europejska Inicjatywa na rzecz Klimatu (EUKI) (nowy instrument finansowania projektu przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego - BMUB)

Koordynator:  Ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi”

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Wohenungswirtschaft Osteuropa e.V. (IWO) - Gospodarka Mieszkaniowa Europa Wschodnia

Adresaci działań projektowych:

 • Instytucje szczebla krajowego i regionalnego (tj. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Samorządy lokalne
 • Społeczność lokalna – okoliczni mieszkańcy, lokalne NGO, planiści, instytucje konsultingowe
 • Multiplikatorzy rozpowszechniający treści szkoleniowe - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – FEWE, Instytut Rozwoju Miast, Fundacja Stocznia Foundation, Towarzystwo Urbanistów Polskich, or Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Ogólnokrajowe i regionalne media.

Obszary tematyczne modułów szkoleniowych:

 • Ochrona powietrza: podnoszenie efektywności energetycznej budynków, rozwiązania w zakresie ciepłownictwa (np. sieci ciepłownicze),
 • Odnawialne źródła energii, 
 • Zrównoważona mobilność: rozwój transportu publicznego, alternatywne modele mobilności w mieście (np. koncepcja miasta krótkich dystansów), 
 • Lokalny rozwój gospodarczy: urbanistyka sprzyjająca biznesowi, rozwój lokalnego potencjału przedsiębiorczości, 
 • Zielona infrastruktura miejska, adaptacja do zmian klimatu, 
 • Ograniczanie ubóstwa energetycznego.