Obliczenia śladu wodnego w pięciu polskich miastach

logo Slad wodny miastW ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów  wodnych w miastach" (www.sladwodnymiast.pl) zostaną wykonane obliczenia śladu wodnego dla pięciu polskich miast uczestniczących w projekcie, tj. Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka. Ślad wodny jest wielowymiarowym wskaźnikiem pokazującym objętość wody zużytej, umownie nazywanej wodą niebieską, zieloną i szarą. Niebieski ślad wodny określa objętość dostępnej wody z rzek, jezior, stawów, zbiorników podziemnych, zielony jest definiowany, jako ta część objętości wód opadowych, która została pobrana przez rośliny do wytworzenia określonych produktów (np. rolnych). Szary ślad wodny dotyczy zanieczyszczenia wód i obliczany jest jako objętość wody, która byłaby potrzebna do rozcieńczenia ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń do takiego stopnia, aby jakość uzyskanej wody nie przekraczała ustalonych standardów. 

Obliczenia i analiza wskaźnika śladu wodnego w ramach projektu zostanie przeprowadzona na trzech poziomach dla każdego z pięciu miast. Pierwszy z nich będzie bazował na wykonaniu bilansu ilości wody doprowadzanej i odprowadzanej z terenu miasta, pozwalając tym samym na ogólną ocenę śladu wodnego. Na drugim poziomie analiz ślad wodny miasta będzie rozpatrywany z uwzględnieniem podziału miasta na obszary o różnym sposobie użytkowania (lub wg innego dostępnego podziału w danym mieście). Poziom trzeci będzie obejmował ocenę śladu wodnego dla wybranych budynków. Ten ostatni pozwoli lepiej zrozumieć wpływ zasad lokalnej polityki i technologii na zużycie wody przez indywidualnego mieszkańca miasta. 

Metodologia obliczania śladu wodnego wymaga zebrania wielu bardzo szczegółowych danych dla każdego miasta między innymi takich jak: średnia roczna wysokość opadów, objętość wody powierzchniowej i podziemnej pobranej do celów konsumpcyjnych, objętość odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, wielkość powierzchni terenów przepuszczalnych oraz nieprzepusz-czalnych (zabudowa mieszkalna i przemysłowa). W ramach projektu zostanie wyznaczony także indywidualny ślad wodny, w związku z powyższym prowadzona jest ankietyzacja mieszkańców pięciu miast uczestniczących w projekcie. Anonimowo ankietę można wypełnić w formularzu online dostępnym poniżej:  

Zastosowanie w pięciu miastach ujednoliconego podejścia śladu wodnego, przy wykorzystaniu różnych wariantów ocen (dla miasta, obszarów o różnym zagospodarowaniu terenu oraz pojedynczych budynków), pozwoli wykonać analizę odmiennych problemów gospodarki wodnej, charakterystycznych dla danego miasta. Zakończenie obliczeń śladu wodnego w pięciu miastach planowane jest na I kw. 2019 r., natomiast w II kw. 2019 r. podczas ostatniego już cyklu szkoleń dla lokalnych decydentów w każdym z pięciu miast zostaną zaprezentowane wyniki i wnioski z realizacji tego zadania.

 

 Logo zestaw CMYK

logotyp-01

 

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.