20 lat Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” świętuje swoje dwudzieste urodziny! Obchody dwudziestolecia towarzyszyły Walnemu Zebraniu, które odbyło się 2 czerwca w Krakowie.

W okresie 20 lat swojej działalności Stowarzyszenie uczestniczyło w 57 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Renoma i prestiż Stowarzyszenia wzrosły dzięki rozwijającej się współpracy z 72 partnerami z 25 krajów, a także naszemu zaangażowaniu w działania europejskiej sieci miast Energie Cités. Z całej Europy i z Polski otrzymujemy zaproszenia do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także prośby o objęcie patronatem rozmaitych wydarzeń i imprez branżowych.

Stowarzyszenie pomaga samorządom lokalnym w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, zorganizowało ponad 100 seminariów, warsztatów, podróży studyjnych i konferencji oraz przeszkoliło ponad 5000 reprezentantów władz lokalnych z Polski, Ukrainy, Chorwacji, Armenii, Mołdawii i innych krajów.

Stowarzyszenie prowadzi również szeroką działalność wydawniczą – opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło ponad 50 tys. płyt CD zawierających opisy najlepszych praktyk z zakresu efektywnego wykorzystywania energii i energii ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe, ponad 14 tys. egzemplarzy poradników na temat zarządzania energią w budynkach komunalnych i szkolnych, oraz wykorzystania OZE, opracowania SEAPów i zakładania ogrodów na dachach, a także filmy promujące aktywność gmin członkowskich, liczne mapy, ulotki i plakaty.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju regionalnego i wzmocnienia samorządów lokalnych umożliwia swoim członkom wymianę doświadczeń oraz tworzenie rozwiązań o powtarzalnym charakterze, możliwych do zastosowania także w innych województwach, powiatach, miastach i gminach. W wyniku dwudziestoletniej aktywnej działalności Stowarzyszenia wiele gmin zrealizowało, i nadal realizuje, projekty z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej, finansowane z funduszy strukturalnych oraz innych programów europejskich i krajowych.

Niektóre spośród naszych gmin członkowskich otrzymały prestiżowe nagrody za swoją działalność dla ochrony środowiska, klimatu i energii.

W czerwcu 2008 r. Bielsko-Biała zwyciężyło w organizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast Cieszyn zajął drugie miejsce w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców. 

Częstochowa została doceniona w sferze lokalnej gospodarki energetycznej za „Program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy" zajmując 1. miejsce w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2012” w dziedzinie lokalna gospodarka energetyczna. 

Za działania w obszarze efektywności energetycznej po raz kolejny nagrodzona została gmina Bielsko-Biała: podczas uroczystej gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2012” uhonorowana została 2. nagrodą wśród miast na prawach powiatu i tytułem finalisty w dziedzinie „Lokalna gospodarka energetyczna” za dwa z trzech złożonych projektów: wieloletnią kampanię edukacyjno-promocyjną „Bielsko-Biała chroni klimat” oraz wieloletni „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”. 

Kampania edukacyjno-promocyjna „Bielsko-Biała chroni klimat" została też uznana za najlepszy projekt realizowany przez jednostki samorządu lokalnego w Europie. Projekt w listopadzie 2013 r. w Maastricht (Holandia) otrzymał Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sektor Award – EPSA 2013).

Ogromnym sukcesem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie zakończyły się wieloletnie działania doskonalące w obszarze zarządzania. W 2012 roku Dzierżoniów znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych organizacji w Europie. W październiku 2013 r. władze miasta odebrały statuetkę finalisty nagrody EFQM 2012 podczas forum i ceremonii ogłoszenia wyników konkursu EFQM w Brukseli. W 2013 r. Dzierżoniów – wieloletni członek naszego Stowarzyszenia – zajął 1. miejsce w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii gmina miejska. Natomiast w lipcu 2014 r. Dzierżoniów zdobył tytuł Najlepszego Samorządu Dziesięciolecia w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Znalazł się też w gronie miast, w których są największe inwestycje. Do grona najlepszych miasto trafiło już po raz szósty.

Również działalność samego Stowarzyszenia była wielokrotnie doceniana. W październiku 2008 roku otrzymało zaszczytny tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia”, przyznany decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata tytułu i ówczesnego Ministra Środowiska.

Nagrody zdobyły też projekty współrealizowane przez Stowarzyszenie.

Podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii („EU Sustainable Energy Week” 2008) w Brukseli MODEL został nagrodzony jako najbardziej obiecujący projekt spośród ponad 300 ocenianych. Natomiast w czerwcu 2013 r. Europejską Nagrodą w dziedzinie Zrównoważonej Energii 2013 w kategorii „Edukacja” uhonorowano pierwszą edycję projektu EURONET 50/50, realizowaną w latach 2009-2012. Nagroda ta, przyznawana corocznie przez Komisję Europejską, ma na celu wyróżnienie i wypromowanie najlepszych inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój energetyczny Europy. W 2013 r. ubiegały się o nią aż 244 projekty, więc konkurencja była na prawdę duża!

Obecnie w Stowarzyszeniu aktywnie działa 29 gmin z całej Polski oraz 12  organizacji wspierających.

Zapraszamy do naszej sieci wszystkie samorządy, którym nieobojętny jest stan środowiska naturalnego i kierunek rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej!