Jakie korzyści może przynieść Plan Efektywności Energetycznej dla Powiatu Gorlickiego?

logo visnovaDo efektywnego zarządzania każdym ograniczonym zasobem niezbędne jest zbadanie stanu bieżącego oraz przyszłych potrzeb. Bez wnikliwej analizy przypadku nie można odpowiedzieć na pytania o to, jak udoskonalić istniejący system, gdzie popełniane są podstawowe błędy i jakie można sformułować rekomendacje na przyszłość. Powiat Gorlicki zyska dzięki udziałowi w projekcie VIS NOVA niezbędne informacje na ten temat.

Analiza potencjału odnawialnych źródeł i oszczędności energii dla Powiatu Gorlickiego wskazała teoretyczny, techniczny i ekonomiczny potencjał wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermii i biomasy. Istnieją trzy grupy barier uniemożliwiających rozwój poszczególnych źródeł: podażowe i środowiskowe, administracyjno-formalne i finansowe oraz świadomościowe i organizacyjne. Ten sam dokument wskazał, w jaki najbardziej efektywny sposób można oszczędzić energię w Powiecie: poprzez termomodernizację budynków, właściwie zarządzanie energią, modernizacje źródeł ciepła i poprawę efektywności oświetlenia publicznego.

Kolejnym dokumentem, który powstanie w ramach projektu VIS NOVA, jest Plan Efektywności Energetycznej. Dokument ten będzie zawierał inwentaryzację zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną) określoną na podstawie rzeczywistego zużycia energii we wcześniejszych latach oraz metod wskaźnikowych. W odróżnieniu od Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) projekt VIS NOVA nie narzuca z góry poziomu oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2. Okres objęty planem obejmuje 2 kadencje samorządowe do 2022 roku, a jego wdrażanie leży w gestii Starostwa Powiatowego. Trwają konsultacje z lokalnymi interesariuszami nad strategicznymi celami Planu. Do tej pory za najważniejsze jego aspekty uznano: zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców, efektywne zarządzanie energią w budynkach komunalnych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych, zwiększenie udziału OZE w powiatowym bilansie energetycznym oraz racjonalizację gospodarowania energią w sektorze gospodarczym. Bezpośrednio związane z Planem jest powstanie Centrum Wiedzy o Energii, którego głównym zadaniem będzie monitorowanie wdrażania Planu.

Poza wspomnianymi opracowaniami główną korzyścią z realizacji projektu było wdrożenie inwestycji pilotażowej, czyli wprowadzenie systemu zarządzania energią w Zespole Szkół nr 1 im. I.Łukasiewicza w Gorlicach oraz przygotowanie studium wykonalności wykorzystania kogeneracji w Szpitalu Specjalistycznym im. H.Klimontowicza w Gorlicach.

Projekt VIS NOVA jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków UE  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Publikacja odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

 

Paulina Kozubek
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

 

 logo central europe cooperating