Możliwość dofinansowania opracowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przez NFOŚiGW

logo nfosigwlogo comStowarzyszenie Gmin Polska Siec "Energie Cités" jako Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów informuje, że istnieje możliwość dofinansowania opracowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przez NFOŚiGW.

Od 02 września do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej opracowane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW spełniają również wymagania jakie zostały określone dla Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przygotowywanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienie Burmistrzów.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej muszą zawierać dodatkowo - w porównaniu do SEAPów - wyszczególnione działania mające wpływ na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Plany muszą być spójne z lokalnymi dokumentami: Program Ochrony Powietrza, Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, jak również z innymi dokumentami strategicznymi np.: Lokalnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokumenty te mogą być przygotowywane zarówno przez firmy zewnętrzne jak również przez pracowników gminy - koszty ich pracy będą refundowane w ramach projektu. Czas na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynosi 1 rok.

Dobrze przygotowany wniosek o wsparcie finansowe planowania powinien zawierać m.in. uchwałę Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej oraz harmonogram realizacji projektu. W przypadku projektu grupowego potrzebne jest porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron, zabezpieczające sprawną realizację projektu.

Wsparcie może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom - związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom jednostek samorządu terytorialnego. Przy 15% wkładzie własnym dofinansowanie obejmie 85% kosztów opracowania planów (działań nieinwestycyjnych).

Dofinansowanie będzie przeznaczone:

Obligatoryjnie na:

  1. opracowanie, bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),
  2. stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
  3. szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
  4. informację i promocję dotyczącą udziału dofinansowania PO IiŚ w tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

Działania fakultatywne:

  1. opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),
  2. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Budżet konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 wynosi 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 9.3 dostępne będzie na terenie całego kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/