Wsparcie techniczne oferowane miastom z Portugalii, Grecji, Polski, Rumunii i Czech uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich tematyczne szkolenia (coaching) pomogą im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych działań w kontekście lokalnym. Poprzez wspólne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i dostosowane do lokalnych potrzeb usługi doradcze przedstawiciele miast zdobędą umiejętności, które pomogą im opracować, udoskonalić i wdrożyć środki wspierające kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej.

Bielawa

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (29.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.


2. szkolenie: Efektywne wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej (02.07.2019r.)

Po krótkim wprowadzeniu nt. zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków zaprezentowane zostały bez- i niskonakładowe środki oszczędzania  energii i wody w budynkach użyteczności publicznej. Następnie w małych grupach przeprowadzone zostało ćwiczenie warsztatowe pn. Jak poprawić efektywność energetyczną w naszym urzędzie/biurze? 

Po prezentacji nt. wpływu zachowań użytkowników budynku na efektywne wykorzystanie zasobów uczestnicy w parach zastanawiali się, jakie zachowania użytkowników budynków powinny ulec zmianie i jak do tego doprowadzić?

Na koniec rozdane zostały zestawy 3 broszur zawierających wskazówki dla właścicieli, zarządców, konserwatorów i użytkowników budynków, w jaki sposób racjonalnie korzystać z energii w budynku użyteczności publicznej i jak realizując swoje zadania przyczynić się do ograniczenia zużycia w nim energii.

Spotkanie miało charakter interaktywny i warsztatowy, a jego celem było wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy mogą wdrożyć w praktyce w urzędzie, biurze, przedsiębiorstwie.

Cieszyn

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (12.03.2019 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Specjalista ds. zmian klimatu w mieście (13.06.2019 r.)}

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków dyskutowano o zmianach klimatu obserwowanych w Cieszynie i ich skutkach oraz możliwych działaniach służących ich łagodzeniu. P. Julia Legelli, specjalista ds. realizacji europejskich projektów na rzecz klimatu na poziomie miasta w adelphi, a w  latach 2013-16 specjalista ds. łagodzenia skutków zmian klimatycznych w Murnau am Staffelsee przedstawiła zakres obowiązków takiego eksperta, sposób finansowania jego pracy, korzyści i doświadczenia praktyczne. Korzystając z metody 6 kapeluszy myślowych De Bono („Thinking hats”) uczestnicy zastanawiali się, czym powinien zajmować się specjalista ds. klimatu w Cieszynie.

Jasło

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (03.12.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (29.05.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.).

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy w małych grupach zasugerowali propozycje możliwych rozwiązań (niewielkich inwestycji) BGI i NBS, które mogą zostać zrealizowane w konkretnych miejscach w mieście. Po krótkiej prezentacji ich koncepcji sporządzono listę proponowanych projektów, a po głosowaniu ostatecznie omówiono te 2 z nich, które otrzymały największa liczbę głosów .

Ponieważ szkolenie dotyczyło wykorzystania zielonej infrastruktury do gospodarowania wodami deszczowymi i innych problemów komunalnych i społecznych wynikających ze zmian klimatu, uczestniczyli w nim burmistrz Ryszard Pabian, rzecznik prasowy UM oraz m.in. reprezentanci wydziałów: Inwestycji i Ochrony Środowiska UMJ, Gospodarki Komunalnej UMJ, Architektury, Rewitalizacji i Zieleni Miejskiej.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Sztum

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (15.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w mieście (25.09.2019 r.)

Ponad 60 uczestników w tym politycy lokalni, burmistrz, członkowie Rady Miasta, sołtysi z okolicznych miejscowości, członkowie Sztumskiego Klastra Energetycznego oraz mediów lokalnych wzięli udział w klimatycznej sesji Rady Miasta, która odbyła się w UM Sztum dniu 25 września 2019 r.

Inicjatorem szkolenia BEACON w połączeniu z posiedzeniem Rady Miasta był burmistrz Leszek Tabor, który dostrzegając wagę problemu, kilka miesięcy wcześniej zdecydował, że sprawy ochrony klimatu będą głównym tematem jednej z najbliższych sesji Rady. Miasto Sztum już od dawna aktywnie działa w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji jego skutków - angażuje się w projekt BEACON, poprawę wykorzystania OZE na swoim terenie, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz współtworzy lokalny klaster energii. 

Tematem szkolenia było holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w miastach ze szczególnym uwzględnieniem mobilności i transportu, produkcji i dystrybucji energii, efektywności energetycznej oraz planowania urbanistycznego. Konsekwencje zmian klimatu oraz dobre praktyki im przeciwdziałające przybliżyła przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC) Joanna Wis-Bielewicz, ekspert ds. ochrony klimatu i działań adaptacyjnych w miastach, a o inicjatywie nowego Porozumienia Burmistrzów i korzyściach dla miasta wynikających z przystąpienia do niej mówiła Iwona Korohoda, koordynator projektu BEACON. Szkolenie podsumowała moderowana dyskusja w grupie.

Zamość

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (13.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (26.04.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.). Uczestnicy (przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zakładu Gospodarki Lokalowej i spółdzielni mieszkaniowych) dyskutowali o kierunkach zarządzania zielenią miejską, przeciwdziałaniu kurczeniu się terenów zielonych i zagospodarowaniu wód opadowych.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Wspólne szkolenie dla przedstawicieli 5 miast

3. szkolenie: Specjalista ds. zarządzania energią w gminie – działania, wyzwania i korzyści, Bydgoszcz (30.10.2019 r.)

W dniu 30.10 w Bydgoszczy, po zakończeniu seminarium pn. Efektywność energetyczna jako kluczowy element transformacji energetycznej miast i gmin, odbyło się szkolenie dla decydentów i potencjalnych specjalistów ds. energii z miast zaangażowanych w realizację projektu BEACON, na temat zarządzania energią w mieście oraz działalności zespołu/specjalisty ds. energii, wyzwań i korzyści. Swoimi doświadczeniami podzielili się Tomasz Bońdos koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy oraz Bogusław Pięta, energetyk miejski z UM w Jaśle. Uczestnicy mieli okazję pochwalić się tym, jakie projekty w zakresie niskoemisyjnej transformacji są realizowane w ich miastach, zadać pytania doświadczonym kolegom z innych miast oraz wziąć udział w ,,burzy mózgów” moderowanej przez Joannę Wis-Bielewicz z PNEC. Podczas dyskusji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powinien być zakres obowiązków, zadań specjalisty ds. zarządzania energią w gminie oraz jakie korzyści i trudności wiążą się z takim stanowiskiem w strukturze miejskiej administracji w poszczególnych miastach. Jako wzorcowe udostępniono uczestnikom zakresy zadań Biura Zarządzania Energią w Bielsku-Białej (działającego skutecznie już od 1997 r.) oraz w Bydgoszczy, a także schemat organizacyjny Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy.

 

4. szkolenie: ,,Komunikacja z mieszkańcami i promowanie proklimatycznych działań samorządu", Kraków (27.01.2020 r.)

Jak skutecznie komunikować się z mieszkańcami miasta i informować o proklimatycznych działaniach samorządu zastanawiały się przedstawicielki urzędów pięciu miast aktywnie działających w ramach projektu BEACON. Wymieniły się doświadczeniami z zakresu działań PR, promocji i komunikowania się ze społecznością lokalną, w rezultacie czego powstała lista najczęściej wykorzystywanych kanałów i narzędzi komunikacji.

Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja Joanny Wis-Bielewicz z PNEC na temat kanałów komunikacji zewnętrznej w samorządzie lokalnym, trudności w procesie komunikowania, metod prowadzących do zaangażowania odbiorców i zmiany postaw. Przedstawione zostały także przykłady inspirujących kampanii komunikacyjnych na temat ochrony klimatu, a także najważniejsze zasady, o których należy pamiętać tworząc przekaz i błędy, których należy unikać. 

Uczestniczki w małych grupach zastanawiały się, jak zainteresować odbiorcę, jak zaangażować go w proces komunikacji i zachęcić do zmiany zachowań oraz włączenia się w działania miasta. Przygotowali zarys strategii komunikacji zrealizowanego/planowanego projektu, oraz opracowali lead komunikatu prasowego wskazując grupę docelową i wybrane kanały komunikacji.

Następnie zapoznały się z przykładami komunikacji dwustronnej zmierzającej do zmiany postaw w zakresie ochrony klimatu i efektywności energetycznej, narzędziami wykorzystywanymi w procesie partycypacji oraz przykładami ich zastosowania.

Doświadczenia miasta w zakresie współpracy z mieszkańcami i skutecznej promocji organizowanego z powodzeniem od 10 lat Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii przedstawiła Katarzyna Kordas z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pokazała także rozmaite gadżety i materiały informacyjne będące spójnym elementem kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”, kierowanej do różnych grup wiekowych mieszkańców miasta.

Na zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia miast w zakresie ich działalności PR, oferowane w ramach projektu BEACON.

Prezentacje do pobrania:

 

5. szkolenie: „Praktyczne aspekty realizacji projektów w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej”, Serock (29.06.2020 r.)

29 czerwca br. odbyło się w Serocku długo oczekiwane szkolenie dotyczące realizowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaproszony specjalista – Bartosz Mysiorski, prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP przedstawił szczegółowo korzyści i wyzwania, jakie wiążą się z projektami w formule PPP, realizowanymi przez jednostki samorządowe. Swoje wystąpienie podzielił na pięć głównych części, aby po zakończeniu każdej z nich uczestnicy mieli szansę zadać pytania. Prezentacja rozpoczęła się od wprowadzenia do tematyki PPP, następnie przedstawione zostały prawne aspekty realizacji projektów w tej formule. W kolejnej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak przeprowadzić postępowanie na wybór partnera prywatnego, między innymi jak wygląda schemat realizacji przedsięwzięcia, jak dokonać oceny efektywności projektu, czy też jakie powinny być kryteria selekcji. Następnie prelegent przedstawił ekonomiczno-finansowe aspekty realizacji projektów PPP – opowiedział o finansowaniu oraz mechanizmie wynagradzania. W ostatniej części wystąpienia przedstawił dobre praktyki – przyczyny porażek oraz czynniki sukcesu. Ze względu na duże zainteresowanie samorządowców tematyką modernizacji oświetlenia publicznego, zaprezentowane zostały również udane inwestycje z tego obszaru, zrealizowane we współpracy z partnerem prywatnym. Po części teoretycznej odbyły się indywidualne konsultacje dla przedstawicieli gmin biorących udział w coachingu: Bielawy, Cieszyna, Sztumu oraz Zamościa, prowadzone przez Bartosza Mysiorskiego oraz Jakuba Kota – adwokata z Dentons. Aby jak najbardziej wartościowo wykorzystać czas ze specjalistami, gminy przygotowały wcześniej wizje własnych przedsięwzięć, które chciałyby zrealizować.

Prezentacje do pobrania: