Szkolenia w gminach - coachingi

Wsparcie techniczne oferowane miastom z Portugalii, Grecji, Polski, Rumunii i Czech uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich tematyczne szkolenia (coaching) pomogą im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych działań w kontekście lokalnym. Poprzez wspólne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i dostosowane do lokalnych potrzeb usługi doradcze przedstawiciele miast zdobędą umiejętności, które pomogą im opracować, udoskonalić i wdrożyć środki wspierające kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej.

Bielawa

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (29.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2. szkolenie: Efektywne wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej (02.07.2019r.)

Po krótkim wprowadzeniu nt. zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków zaprezentowane zostały bez- i niskonakładowe środki oszczędzania  energii i wody w budynkach użyteczności publicznej. Następnie w małych grupach przeprowadzone zostało ćwiczenie warsztatowe pn. Jak poprawić efektywność energetyczną w naszym urzędzie/biurze? 

Po prezentacji nt. wpływu zachowań użytkowników budynku na efektywne wykorzystanie zasobów uczestnicy w parach zastanawiali się, jakie zachowania użytkowników budynków powinny ulec zmianie i jak do tego doprowadzić?

Na koniec rozdane zostały zestawy 3 broszur zawierających wskazówki dla właścicieli, zarządców, konserwatorów i użytkowników budynków, w jaki sposób racjonalnie korzystać z energii w budynku użyteczności publicznej i jak realizując swoje zadania przyczynić się do ograniczenia zużycia w nim energii.

Spotkanie miało charakter interaktywny i warsztatowy, a jego celem było wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy mogą wdrożyć w praktyce w urzędzie, biurze, przedsiębiorstwie.

Cieszyn

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (12.03.2019 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Specjalista ds. zmian klimatu w mieście (13.06.2019 r.)

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym zmian klimatu – ich przyczyn, konsekwencji oraz metod łagodzenia ich skutków dyskutowano o zmianach klimatu obserwowanych w Cieszynie i ich skutkach oraz możliwych działaniach służących ich łagodzeniu. P. Julia Legelli, specjalista ds. realizacji europejskich projektów na rzecz klimatu na poziomie miasta w adelphi, a w  latach 2013-16 specjalista ds. łagodzenia skutków zmian klimatycznych w Murnau am Staffelsee przedstawiła zakres obowiązków takiego eksperta, sposób finansowania jego pracy, korzyści i doświadczenia praktyczne. Korzystając z metody 6 kapeluszy myślowych De Bono („Thinking hats”) uczestnicy zastanawiali się, czym powinien zajmować się specjalista ds. klimatu w Cieszynie.

Jasło

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (03.12.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (29.05.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.).

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy w małych grupach zasugerowali propozycje możliwych rozwiązań (niewielkich inwestycji) BGI i NBS, które mogą zostać zrealizowane w konkretnych miejscach w mieście. Po krótkiej prezentacji ich koncepcji sporządzono listę proponowanych projektów, a po głosowaniu ostatecznie omówiono te 2 z nich, które otrzymały największa liczbę głosów .

Ponieważ szkolenie dotyczyło wykorzystania zielonej infrastruktury do gospodarowania wodami deszczowymi i innych problemów komunalnych i społecznych wynikających ze zmian klimatu, uczestniczyli w nim burmistrz Ryszard Pabian, rzecznik prasowy UM oraz m.in. reprezentanci wydziałów: Inwestycji i Ochrony Środowiska UMJ, Gospodarki Komunalnej UMJ, Architektury, Rewitalizacji i Zieleni Miejskiej.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Sztum

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (15.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w mieście (25.09.2019 r.)

Ponad 60 uczestników w tym politycy lokalni, burmistrz, członkowie Rady Miasta, sołtysi z okolicznych miejscowości, członkowie Sztumskiego Klastra Energetycznego oraz mediów lokalnych wzięli udział w klimatycznej sesji Rady Miasta, która odbyła się w UM Sztum dniu 25 września 2019 r.

Inicjatorem szkolenia BEACON w połączeniu z posiedzeniem Rady Miasta był burmistrz Leszek Tabor, który dostrzegając wagę problemu, kilka miesięcy wcześniej zdecydował, że sprawy ochrony klimatu będą głównym tematem jednej z najbliższych sesji Rady. Miasto Sztum już od dawna aktywnie działa w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji jego skutków - angażuje się w projekt BEACON, poprawę wykorzystania OZE na swoim terenie, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz współtworzy lokalny klaster energii. 

Tematem szkolenia było holistyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu w miastach ze szczególnym uwzględnieniem mobilności i transportu, produkcji i dystrybucji energii, efektywności energetycznej oraz planowania urbanistycznego. Konsekwencje zmian klimatu oraz dobre praktyki im przeciwdziałające przybliżyła przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC) Joanna Wis-Bielewicz, ekspert ds. ochrony klimatu i działań adaptacyjnych w miastach, a o inicjatywie nowego Porozumienia Burmistrzów i korzyściach dla miasta wynikających z przystąpienia do niej mówiła Iwona Korohoda, koordynator projektu BEACON. Szkolenie podsumowała moderowana dyskusja w grupie.

Zamość

1 szkolenie: Ocena aktualnej sytuacji miasta (benchmarking)  i możliwych współpracowników (actors mapping) w obszarze ograniczania zmian klimatu (13.11.2018 r.)

Pierwsze z cyklu planowanych szkoleń  było okazją do nawiązania współpracy pracownikami urzędu i członkami zespołu biura PNEC i określenia jej podstaw. Jego głównym celem było zaprezentowanie projektu BEACON, wspólna ocena aktualnej sytuacji miasta w obszarze ograniczania zmian klimatu (benchmarking), zidentyfikowanie potencjału, priorytetów tematycznych oraz kluczowych osób lub grup mających wpływ na proces decyzyjny i realizację działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu.

Do oceny aktualnej sytuacji miasta oraz określenia linii bazowej dla dalszych działań wykorzystaliśmy specjalnie przygotowany w tym celu plik Excel zawierający kwestionariusze z pytaniami (typu tak/nie) podzielonymi na sześć kategorii: zarządzanie gminą; energia elektryczna, cieplna i chłodnicza; mobilność i transport; planowanie miejskie oraz inne (uwzględnianie zmian klimatu w innych obszarach działań gminy).

Zilustrowany wykresem, który powstał w ostatniej zakładce po wprowadzeniu odpowiedzi w każdej z ww. kategorii, przegląd dotychczasowych sukcesów i aktualnych wyzwań pozwoli monitorować i ocenić potencjał miasta - wewnętrznie, na użytek projektu BEACON oraz na użytek samorządu i lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytania udzielali pracownicy działów odpowiedzialnych za działania w poszczególnych sektorach związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną klimatu (np. osoby odpowiedzialne za budżetowanie, produkcję / dystrybucje / zarządzanie energią, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, zdrowie, komunikację z mieszkańcami, sprawy regulacyjne (ruch, parking, bezpieczeństwo), usługi publiczne (gospodarka odpadami, transport publiczny, ścieki), budownictwo, utrzymanie budynków użyteczności publicznej, zamówienia publiczne, administrację, zarządzanie, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, turystykę / prywatny biznes, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne, przestrzenie publiczne, lasy, grunty rolne).

Analiza porównawcza uwzględniająca lokalne uwarunkowania ma umożliwić rzeczywiste wykrycie postępów miasta, osiągniętych w okresie 3 lat realizacji projektu. Szerokie spectrum poruszonych zagadnień może natomiast zainspirować miasto do podjęcia działań w obszarach dotychczas pozostających poza sferą jego zainteresowań.

 

2 szkolenie: Łagodzenie zmian klimatu w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na naturze (NBS) (26.04.2019 r.)

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją i wymianą myśli i opinii na temat zmian klimatu w miastach oraz ich skutków. Następnie prowadzący dr hab. inż. Tomasz Bergier, z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie i Fundacji Sendzimira, przedstawił przegląd konkretnych rozwiązań i urządzeń BZI/NBS możliwych do zastosowania w przypadku przestrzeni miejskiej oraz analizę studiów przypadku. Przedyskutowano sposoby i formy uwzględnienia BZI/NBS w dokumentach strategicznych miasta i innych formach prawa lokalnego, a po przerwie na lunch szczegółową analizę techniczną systemów wykorzystujących BZI (np. parkingi P&R, ronda filtrujące, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, wodne place zabaw itp.). Uczestnicy (przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zakładu Gospodarki Lokalowej i spółdzielni mieszkaniowych) dyskutowali o kierunkach zarządzania zielenią miejską, przeciwdziałaniu kurczeniu się terenów zielonych i zagospodarowaniu wód opadowych.

Na koniec ekspert przekazał zebranym kilka egzemplarzy publikacji „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (część serii wydawniczej: Zrównoważony rozwój - zastosowania) opracowanej przez Fundację Sendzimira i Uniwersytet Łódzki. Polecił także inną publikację z tej serii: „Woda w mieście”, dostępną w formacie pdf.

Wspólne szkolenie dla przedstawicieli 5 miast

3. szkolenie: Specjalista ds. zarządzania energią w gminie – działania, wyzwania i korzyści, Bydgoszcz (30.10.2019 r.)

W dniu 30.10 w Bydgoszczy, po zakończeniu seminarium pn. Efektywność energetyczna jako kluczowy element transformacji energetycznej miast i gmin, odbyło się szkolenie dla decydentów i potencjalnych specjalistów ds. energii z miast zaangażowanych w realizację projektu BEACON, na temat zarządzania energią w mieście oraz działalności zespołu/specjalisty ds. energii, wyzwań i korzyści. Swoimi doświadczeniami podzielili się Tomasz Bońdos koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy oraz Bogusław Pięta, energetyk miejski z UM w Jaśle. Uczestnicy mieli okazję pochwalić się tym, jakie projekty w zakresie niskoemisyjnej transformacji są realizowane w ich miastach, zadać pytania doświadczonym kolegom z innych miast oraz wziąć udział w ,,burzy mózgów” moderowanej przez Joannę Wis-Bielewicz z PNEC. Podczas dyskusji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powinien być zakres obowiązków, zadań specjalisty ds. zarządzania energią w gminie oraz jakie korzyści i trudności wiążą się z takim stanowiskiem w strukturze miejskiej administracji w poszczególnych miastach. Jako wzorcowe udostępniono uczestnikom zakresy zadań Biura Zarządzania Energią w Bielsku-Białej (działającego skutecznie już od 1997 r.) oraz w Bydgoszczy, a także schemat organizacyjny Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy.

 

4. szkolenie: ,,Komunikacja z mieszkańcami i promowanie proklimatycznych działań samorządu", Kraków (27.01.2020 r.)

Jak skutecznie komunikować się z mieszkańcami miasta i informować o proklimatycznych działaniach samorządu zastanawiały się przedstawicielki urzędów pięciu miast aktywnie działających w ramach projektu BEACON. Wymieniły się doświadczeniami z zakresu działań PR, promocji i komunikowania się ze społecznością lokalną, w rezultacie czego powstała lista najczęściej wykorzystywanych kanałów i narzędzi komunikacji.

Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja Joanny Wis-Bielewicz z PNEC na temat kanałów komunikacji zewnętrznej w samorządzie lokalnym, trudności w procesie komunikowania, metod prowadzących do zaangażowania odbiorców i zmiany postaw. Przedstawione zostały także przykłady inspirujących kampanii komunikacyjnych na temat ochrony klimatu, a także najważniejsze zasady, o których należy pamiętać tworząc przekaz i błędy, których należy unikać. 

Uczestniczki w małych grupach zastanawiały się, jak zainteresować odbiorcę, jak zaangażować go w proces komunikacji i zachęcić do zmiany zachowań oraz włączenia się w działania miasta. Przygotowali zarys strategii komunikacji zrealizowanego/planowanego projektu, oraz opracowali lead komunikatu prasowego wskazując grupę docelową i wybrane kanały komunikacji.

Następnie zapoznały się z przykładami komunikacji dwustronnej zmierzającej do zmiany postaw w zakresie ochrony klimatu i efektywności energetycznej, narzędziami wykorzystywanymi w procesie partycypacji oraz przykładami ich zastosowania.

Doświadczenia miasta w zakresie współpracy z mieszkańcami i skutecznej promocji organizowanego z powodzeniem od 10 lat Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii przedstawiła Katarzyna Kordas z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pokazała także rozmaite gadżety i materiały informacyjne będące spójnym elementem kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”, kierowanej do różnych grup wiekowych mieszkańców miasta.

Na zakończenie zaprezentowane zostały możliwości wsparcia miast w zakresie ich działalności PR, oferowane w ramach projektu BEACON.

Prezentacje do pobrania: