Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:

  • ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
  • poprawy lokalnej jakości powietrza,
  • korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i narzędzi ich finansowania.

Celem badania jest:

  • określenie aktualnego stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce, najważniejszych barier, jakim sektor stawia czoła oraz najważniejszych potrzeb, których spełnienie pozwoli na zwiększenie udziału ciepłownictwa systemowego w ogólnym miksie energetycznym;
  • wypracowanie wspólnych rekomendacji dla:
    • władz krajowych i regionalnych dotyczących stworzenia korzystnych ram, warunków i instrumentów wsparcia dla rozwoju ciepłownictwa systemowego bazującego na lokalnych, odnawialnych źródłach energii;
    • instytucji finansujących dotyczących stworzenia korzystnych ram wsparcia dla rozwoju ciepłownictwa bazującego na lokalnych, odnawialnych źródłach energii.

DANE OGÓLNE

Nazwa przedsiębiorstwa*
Gmina*
Osoba do kontaktu*
Adres e-mail:*
Numer telefonu*
1. Czym według Pana/Pani spowodowany jest sukcesywny spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego na przestrzeni ostatnich 20 lat w kraju? *
Jakie? Prosimy uzupełnić:*
2. Czy Państwa system ciepłowniczy posiada status efektywnego systemu ciepłowniczego, czyli takiego, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się:
- w 50% energię z odnawialnych źródeł energii,
- lub w 50% ciepło odpadowe,
- lub w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji,
- lub w 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3?
*
To jakie działania planowane są w najbliższych 5 latach, aby osiągnąć status efektywnego systemu ciepłowniczego (jeżeli dotyczy)?*
3. Czy wykorzystujecie Państwo w swoim przedsiębiorstwie OZE?*
Jakie OZE są wykorzystywane?*
Czy rozważacie Państwo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w swoim przedsiębiorstwie w przyszłości?*
Wykorzystanie jakich odnawialnych źródeł energii rozważacie Państwo w swoim przedsiębiorstwie w przyszłości?*
Jakie inne odnawialne źródła energii?*
Dodatkowe uwagi/komentarz
4. Czy wykorzystujecie Państwo do produkcji energii wysokosprawną Kogenerację?*
Na jakim paliwie?*
Czy zamierzacie Państwo inwestować w budowę jednostek kogeneracji pracujących w podstawie w najbliższych 5 latach?*
Na jakim paliwie zamierzacie Państwo inwestować w budowę jednostek kogeneracji pracujących w podstawie w najbliższych 5 latach?*
1. Według Państwa jakie są najważniejsze bariery utrudniające rozwój sektora ciepłowniczego, w tym wzrost wykorzystania lokalnie dostępnych, odnawialnych źródeł energii?
2. Według Państwa jakie działania należy podjąć w sektorze ciepłowniczym by w większym stopniu wykorzystać odnawialne źródła energii?
3. Według Państwa, jakie zmiany regulacyjne/prawne są niezbędne, aby wesprzeć rozwój sektora oraz zwiększyć udział OZE w produkcji ciepła systemowego?
4. Według Państwa, jakie formy wsparcia finansowego są niezbędne, aby wesprzeć rozwój sektora oraz zwiększyć udział OZE w produkcji ciepła systemowego?
5. Według Państwa, jakie formy wsparcia pozafinansowego są niezbędne, aby wesprzeć rozwój sektora oraz zwiększyć udział OZE w produkcji ciepła systemowego?
6. Czy przewidujecie Państwo w ciągu 5 lat rozwój sieci i podłączanie nowych odbiorców, w celu utrzymania stałej produkcji ciepła, pomimo przyspieszającej termomodernizacji w budownictwie?*
7. Czy przewidujecie Państwo w najbliższych 5 latach następujące działania:
8. Które z poniższych możliwych form wsparcia ze strony instytucji publicznych i finansowych uważają Państwo za najbardziej konieczne?

* - pole obowiązkowe