Zdjecie119 kwietnia 2021 roku zostało zorganizowane drugie spotkanie Regionalnego Zespołu Doradczego powołanego w ramach projektu ENTRAIN. Wydarzenie odbyło się w formule online i wzięli w nim udział przedstawiciele Miasta i Gminy Płońsk, Biogazowni Skarżyn, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz warszawskiej uczelni wyższej. Wspólnie dyskutowaliśmy na temat przyszłych działań, które pozostają do realizacji w najbliższym roku trwania projektu.

Głównym celem spotkania było m.in. szczegółowe omówienie wytycznych dot. planowania rozwoju małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE oraz możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością w instytucjach działających w sektorze ciepłownictwa w regionie docelowym projektu. Na początek przedstawiono uczestnikom działania już zrealizowane, a także te planowane, dostępne materiały projektowe oraz oczekiwane rezultaty końcowe, które są przed nami.

Członkowie Regionalnego Zespołu Doradczego mieli okazję zapoznać się z wynikami analizy lokalnego potencjału wykorzystania OZE w ciepłownictwie w powiecie płońskim, która uwzględnia zapotrzebowanie na ciepło oraz możliwości wykorzystania takich zasobów jak biomasa, energia słoneczna czy energia geotermalna. Podczas spotkania został również omówiony Regionalny Plan Działań na rzecz zwiększenia wykorzystania OZE w ciepłownictwie, w którym znajdą się propozycje działań oraz sposoby ich wdrożenia w regionie docelowym, źródła finansowania oraz planowane wskaźniki rezultatu.

Po krótkim wprowadzeniu, uczestnicy mieli możliwość włączenia się do dyskusji i wyrażenia własnych opinii na temat przedstawionych działań lub też zaproponowanie innych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców ciepłem sieciowym oraz odnawialnymi źródłami energii. Na koniec zaprezentowano projekt ELENA - wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej, realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Program ELENA (European Local Energy Assistance) jest inicjatywą Komisji Europejskiej i zapewnia dotacje (granty) na pomoc techniczną skoncentrowaną m.in. na wdrażaniu programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej. ELENA jest częścią zakrojonych na szerszą skalę działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mających na celu realizację zadań Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej.

Program

Program ELENA