zamosc sp10 03W dniu 23 marca 2023 przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się w Zamościu z nauczycielami, uczniami i pracownikami dwóch szkół podstawowych, które dołączyły do projektu "Szkoła z wizją 2045". Szkolne grupy robocze miały okazję porozmawiać o planowanych działaniach i swoich oczekiwaniach.

 Najważniejszym elementem wydarzenia było przeprowadzenie audytu śladu węglowego pozwalającego na zebranie danych potrzebnych do obliczenia śladu węglowego budynku szkolnego z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu kalkulatora przygotowanego przez Greenpeace. Dodatkowo przedstawione zostały założenia projektu oraz poszczególne kroki, które umożliwią jego realizację. W najbliższym czasie planowana jest analiza zebranych podczas audytu danych, zwiększanie kompetencji oraz przygotowanie nauczycieli i innych miejskich interesariuszy do tworzenia planu działań dla szkół.

 Głównym założeniem współpracy ze szkołami jest budowanie świadomości różnych grup społecznych, a przede wszystkim realizacja konkretnych aktywności wśród najmłodszych, przy jednoczesnym zaangażowaniu dorosłych interesariuszy. Ułatwi to zmierzanie do zamosc sp8 03neutralności klimatycznej miasta, budowanie świadomego społeczeństwa i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów.

 Celem projektu Szkoła z wizją 2045 (Visions2045) - inicjatorem działań na rzecz neutralności klimatycznej miast jest towarzyszenie tym instytucjom w ich drodze do neutralności klimatycznej. Dzięki holistycznemu podejściu możliwe będzie uczynienie ze szkół wzorców do naśladowania i inicjatorów procesu zmniejszania śladu węglowego oraz zaangażowanie ich w realizację lokalnych celów klimatycznych i energetycznych we współpracy z władzami samorządowymi. W projekt zaangażowane są organizacje i szkoły z Polski, Niemiec, Słowenii i Bułgarii, w tym 4 polskie placówki oświatowe z Mińska Mazowieckiego oraz Zamościa.