23 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta Płońsk odbyło się czwarte i ostatnie już spotkanie Regionalnego Zespołu Doradczego, powołanego w ramach projektu ENTRAIN. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele miasta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Fundacji Płońska Energia oraz warszawskiej uczelni wyższej. Członkowie Regionalnego Zespołu Doradczego są także zaangażowani w działalność Płońskiego Klastra Energii.

Burmistrz miasta Pan Andrzej Pietrasik oficjalnie otworzył spotkanie i przywitał zgromadzonych gości, a następnie opowiedział o licznych działaniach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku, które stanowi dobry przykład elektrociepłowni wykorzystującej lokalne odnawialne źródła energii.

Następnie przedstawiono działania i końcowe rezultaty projektu ENTRAIN, podkreślając dostępność wielu materiałów tj. prezentacji i nagrań ze szkoleń, opracowanych regionalnych dokumentów, czy też bazy filmów zebranych na stronie projektu. W toku realizacji projektu przeprowadzono także badanie ankietowe wśród przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych mające na celu określenie aktualnego stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce, perspektyw jego rozwoju i najważniejszych potrzeb, co w efekcie pozwoliło na wypracowanie rekomendacji dla władz krajowych, regionalnych i instytucji finansowych dotyczących stworzenia korzystnych ram, warunków i instrumentów wsparcia dla rozwoju  tego sektora w naszym kraju.

Patryca Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” poruszyła kwestię odpowiedniego planowania rozwoju i zarządzania systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi OZE, uwzględniając w tym austriacki system zarządzania jakością QM Holzheizwerke dla ciepłowni opalanych biomasą.

Przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Jarosław Osiak przedstawił członkom RZD wypracowane rekomendacje dla rozwoju sektora ciepłownictwa w Polsce. Kluczowym poruszanym aspektem jest fakt, że polski sektor ciepłowniczy wymaga głębokiej modernizacji, w tym znacznego zwiększenia udziału OZE w produkcji ciepła. Niezbędna jest także rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych, które w przyszłości powinny zastąpić wysokoemisyjne, indywidualne źródła ciepła.

Jednym z istotnych części ostatniego spotkania RZD było przedstawienie elementów kampanii informacyjno – edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płońsk, czyli strony internetowej, plakatów oraz gry miejskiej przygotowanych w ramach projektu ENTRAIN. Opracowane materiały są przeznaczone dla młodszych, ale też starszych mieszkańców miasta i mają przyczynić się do zwiększenia ogólnie wiedzy nt. OZE i ciepła sieciowego, ale także zachęcić mieszkańców do przyłączenia się do lokalnej sieci ciepłowniczej. Dodatkowy element kampanii stanowi film promujący działania miasta Płońsk i spółek miejskich w zakresie wykorzystania OZE i poprawy lokalnej jakości powietrza, który wspólnie obejrzeliśmy.

Podczas dyskusji poruszono kwestię kolejnych działań, które można wprowadzić, aby wesprzeć rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w lokalnych systemach ciepłowniczych oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z bardziej ekologicznych źródeł energii.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu ENTRAIN stanowiło podsumowanie naszych trzyletnich działań, ale także możliwości i korzyści jakie daje ciepło systemowe oraz odnawialne źródła energii. Uczestnicy spotkania podjęli także próbę wypracowania tematów, którymi miasto jest zainteresowane i chciałoby poruszyć w kolejnych planowanych projektach np. spółdzielnie energetyczne, gospodarka obiegu zamkniętego, czy kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych.

Prezentacje:

  1. Podsumowanie działań i rezultatów projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza , Anna Fijas, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Planowanie rozwoju i zarządzanie systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi OZE – międzynarodowe narzędzia i dobre praktyki, w tym system zarządzania jakością w ciepłowniach opalanych biomasą , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Rekomendacje dla rozwoju sektora ciepłownictwa w Polsce wypracowane w ramach projektu , Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  4. Elementy kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej dla mieszkańców miasta Płońsk przygotowanej w ramach projektu (strona internetowa, plakaty, gra miejsca) , Anna Fijas, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Zdjęcia: