9 września 2021 r. w Urzędzie Miasta Płońska, po ponad półtora rocznej przerwie spowodowanej pandemią, miało miejsce trzecie spotkanie Regionalnego Zespołu Doradczego, powołanego w ramach projektu ENTRAIN.  Członkami RZD są przedstawiciele m.in. miasta oraz gminy Płońsk, gminnych przedsiębiorstw działających w sektorze ciepłownictwa, a także uczelni wyższych i okolicznych gmin. Spotkanie to otworzyła pani Anna Jaskuła – dyrektor Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cités”.

Na początku wydarzenia zostały przypomniane cele oraz dotychczas zrealizowane działania i ich rezultaty, a także kolejne aktywności zaplanowane na najbliższą przyszłość. Przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Jarosław Osiak przypomniał uczestnikom najważniejsze założenia opracowanego Regionalnego Planu Działań na rzecz rozwoju sieci ciepłowniczych wykorzystujących OZE w regionie docelowym projektu, którym jest Powiat Płoński oraz obszar działania Płońskiego Klastra Energii. Wskazano także aktualne ramy polityczne, prawne oraz finansowe dotyczące rozwoju ciepłownictwa bazującego na OZE.

Podczas dyskusji poruszono kwestię najbliższych planowanych działań, jakimi są m.in. kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców Gminy Płońsk oraz warsztaty w szkołach dla dzieci i młodzieży. Oba działania mają przyczynić się do zwiększenia świadomości płońszczan w zakresie korzyści płynących z ciepłownictwa sieciowego oraz uświadamianie młodszemu pokoleniu jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i jaki pozytywny wpływ ma czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw gminnych oraz samorządu wyrazili chęć zaangażowania w powyższe działania.

Uczestnicy spotkania podjęli także próbę wypracowania zestawu rekomendacji dla władz krajowych, regionalnych i instytucji finansujących dotyczących stworzenia korzystnych ram, warunków i instrumentów wsparcia dla rozwoju ciepłownictwa bazującego na lokalnych odnawialnych źródeł energii. Często pojawiającym się tematem było udzielanie także technicznego wsparcia potencjalnym beneficjentom, czy też większe wsparcie dla osób ubogich energetycznie.

Liczymy, że będziemy mieli możliwość przedstawić je podczas zaplanowanych w dalszej części projektu warsztatów wertykalnych z udziałem  przedstawicieli ministerstw i województw, a także zaplanowanych konsultacji publicznych.

Prezentacje

  1. Krótkie przypomnienie celów oraz dotychczasowych działań i rezultatów projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza , Anna Fijas, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Krótkie przypomnienie najważniejszych założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie oraz promocji czystszych źródeł ciepła , Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
  3. Z poziomu regionalnego na poziom krajowy: aktualne ramy polityczne, prawne i finansowe rozwoju ciepłownictwa bazującego na OZE (z uwzględnieniem dyrektywy RED ii, KPEiK 2030, PEP 2040, nowych instrumentów finansowych, w tym programów FENiKS, RPO). Potencj , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Enegie Cites”

Zdjęcia