Zrównoważone zarządzanie miastem i energią to główne wątki tegorocznego seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w Jadwisinie. W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2021 r., po jakże trudnych ostatnich kilkunastu miesiącach zebrało się szerokie grono przedstawicieli polskich miast i gmin oraz ekspertów, którzy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi z zintegrowanym planowaniem miejskim, a także wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, zarówno sieciowym jak i indywidualnym. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko wysłuchać prezentacji ekspertów i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

Otwarcie seminarium w tym roku należało do Marka Bąbolskiego – zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Serock, Adama Ruśniaka – zastępcy prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Anny Jaskuły – dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Sesję poświęconą zrównoważonemu zarządzaniu miastem i energią rozpoczęła Joanna Wis-Bielewicz, która przedstawiła zgromadzonym nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej, a także planowane instrumenty wsparcia dla samorządów lokalnych, które z kolei były głównym tematem wystąpienia Marty Babicz, dyrektora Departamentu Funduszy Zewnętrznych z NFOŚiGW. Przedstawiła ona możliwości związane m.in. z funduszami norweskimi, Krajowym Planem Odbudowy oraz główne kierunki finansowania, które planuje w perspektywie najbliższych lat uruchomić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie Patrycja Płonka reprezentująca nasze Stowarzyszenie przedstawiła koncepcję zintegrowanego planowania miejskiego jako narzędzia, które wspomaga miasto w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Opowiedziała o najlepszych dobrych praktykach projektu MULTIPLY, który poświęcony jest właśnie holistycznemu podejściu do zarządzania miastem, łączącemu zarządzanie energią, zrównoważony transport i planowanie przestrzenne.

Po tym interesującym wprowadzeniu, do dyskusji w panelu zaproszeni zostali uczestnicy wydarzenia, aby podczas moderowanej przez Joannę Wis-Bielewicz rozmowy podzielić się swoim spojrzeniem i doświadczeniami związanymi z rozwojem miast w kontekście sprawiedliwej transformacji.  Uczestniczyli w niej: Marta Babicz – przedstawiciel NFOŚiGW, Adam Ruśniak – zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Przemysław Major – zastępca burmistrza Cieszyna, Mariusz Bałaban – wójt gminy Besko oraz przedstawicielka NGO – Zuzanna Sasiak z Polskiej Zielonej Sieci.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy wspólnie rozmawiali o wyzwaniach, przed jakimi stają dziś miasta i gminy takimi jak problem jakości powietrza, zmiana klimatu i adaptacja do już obserwowanych negatywnych skutków jego zmiany. Przedstawiciele samorządów zgodnie mówili o szczególnym znaczeniu roli mieszkańców w życiu miasta, o tym jak ważne jest zwiększanie ich świadomości dotyczącej podejmowanych przez miasto działań oraz o efektywnych i sprawdzonych sposobach aktywizacji obywateli. Ważnym punktem debaty było również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, ich promocja wśród mieszkańców oraz – jakże ważne – źródła finansowania takich działań, na które wg przedstawiciela NFOŚiGW są już zarezerwowane środki.

Kolejna część spotkania również poświęcona była zrównoważonemu zarządzaniu w mieście. O znaczeniu planowania miejskiego i koncepcji miast kompaktowych opowiedział zgromadzonym Maciej Mycielski z Mycielski Architecture&Urbanism. Temat wpływu zrównoważonego transportu i mobilności na zużycie energii i redukcję GHG podjął Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, natomiast o nowoczesnym monitoringu i robotyzacji zarządzania dokumentami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy mówili wspólnie Romuald Meyer, przedstawiciel Pomorskiej Grupy Konsultingowej oraz Anna Chacińska i Marcin Kotkowski. przedstawiciele ForProgress.

Po południu uczestnicy znów spotkali się na sali konferencyjnej, by w sesji stolikowej skorzystać z doświadczeń zaproszonych przez Stowarzyszenie gości. W oparciu o doświadczenia Mińska Mazowieckiego zaprezentowane przez zastępcę burmistrza Elizę Bujalską, dyskutowano o rozwoju miasta i angażowaniu mieszkańców w planowanie miejskie. O włączaniu mieszkańców w proklimatyczne działania miasta rozmawiano również z Katarzyną Kordas, która zgromadzonym uczestnikom przybliżyła szczegóły wieloletniej współpracy pomiędzy obywatelami, szkołami a urzędnikami w ramach corocznej kampanii prowadzonej przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej. Uczestnicy mieli też okazję porozmawiać zarówno o idei zrównoważonego transportu i mobilności w mieście Ostrołęka, jak i o problemach przed jakimi stają miasta, które chcą się rozwijać w sposób jak najbardziej przyjazny dla klimatu, jednocześnie zapewniając mieszkańcom najwyższej jakości infrastrukturę i usługi. Niemałym zainteresowaniem cieszył się również temat spółdzielni energetycznej, która ma powstać w Serocku. O tych planach i przewidywanych oszczędnościach goście dyskutowali z Jakubem Szymańskim – przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Zakończenie pierwszego dnia seminarium stanowiło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin i miast należących do naszego Stowarzyszenia oraz pozostali zainteresowani przystąpieniem.

Drugi dzień poświęcony zagadnieniu energetyki cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii rozpoczął się od wystąpienia Anny Fijas z naszego Stowarzyszenia, która podkreśliła znaczenie wykorzystania OZE w rozwoju sieci ciepłowniczych i przedstawiła rezultaty projektu ENTRAIN. Swoją wiedzą na temat sieci ciepłowniczych opartych o odnawialne źródła energii oraz ich transformacji na terenie miast podzielił się z uczestnikami seminarium Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Z kolei o systemach wsparcia, w tym o polskim programie Ciepło Powiatowe oraz europejskim programie ELENA opowiedział Krzysztof Skowroński z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W kontekście możliwości wykorzystania OZE do zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na ciepło została zaprezentowana przez Jarosława Osiaka z Płońskiego Klastra Energii analiza, która pokazała, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest szersze niż do tej pory wykorzystanie dachowych kolektorów słonecznych na cele grzewcze i przygotowania c.w.u oraz budowa magazynów energii, a także rozwój innych technologii jak np. wykorzystywanie termicznego przekształcania odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej czy biowodoru. Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Patrycja Płonka przybliżyła zgromadzonym wytyczne do planowania małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE oraz zarządzanie jakością w takich systemach.

Na zakończenie seminarium, po krótkiej przerwie, zebrani goście uczestniczyli w sesji dobrych praktyk, którą poświęcono energetyce opartej na OZE. Problematyka poruszona podczas sesji obejmowała: dotychczasowe doświadczenia i plany rozwoju elektrociepłowni na biomasę w Płońsku, budowę ekologicznego systemu energetycznego w Piasecznie (który uzyskał finansowanie w ramach EUCF), a także przykład termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w Bydgoszczy. 

Seminarium „Zrównoważone zarządzanie miastem i energią jako odpowiedź na nowe wyzwania klimatyczno-energetyczne” było dobrą okazją do poszerzenia wiedzy nt. zintegrowanego planowania rozwoju miast oraz potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie sieciowym. Po wielu miesiącach ograniczeń uczestnicy zainteresowani zrównoważonym zarządzaniem miastem i energią mogli się spotkać, nawiązać dyskusje, wymienić doświadczenia i poszerzyć swoją wiedzę w tych dziedzinach. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom władz samorządowych, ekspertom i prelegentom za udział w wydarzeniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami poniżej.

Aby je pobrać, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani otrzymaniem prezentacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Program  

Dzień 1

 1. Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz związane z nimi wyzwania i planowane instrumenty wsparcia dla samorządów lokalnych , Joanna WIS-BIELEWICZ, Członek Zarządu, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
 2. Nowe instrumenty wsparcia dla samorządów w ramach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej , Marta BABICZ, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych, NFOŚiGW
 3. Zintegrowane planowanie miejskie jako narzędzie redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta (projekt MULTIPLY) , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Zrównoważone planowanie miejskie i koncepcja miast kompaktowych , Maciej MYCIELSKI, Mycielski Architecture & Urbanism – MAU
 5. Zrównoważony transport i mobilność w mieście oraz ich wpływ na zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych , Rafał BAJCZUK, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
 6. Robotyzacja i automatyzacja  zarządzania dokumentami za media – baza do monitoringu i zarządzania energią , Romuald Meyer, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. / Anna CHACIŃSKA, Marcin KOTKOWSKI, ForProgress Sp. z o.o. sp.k.
 7. Tańsza energia elektryczna z OZE – spółdzielnia energetyczna Słoneczny Serock , Jakub SZYMAŃSKI, Urząd Miasta i Gminy w Serocku
 8. Zrównoważony transport i mobilność w mieście , Marta GŁOSEK, Urząd Miasta Ostrołęk
 9. Angażowanie mieszkańców w działania proklimatyczne miasta , Katarzyna KORDAS, Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Dzień 2

 1. Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza i rezultaty projektu ENTRAIN , Anna FIJAS,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Transformacja miejskich systemów ciepłowniczych w oparciu o OZE , Grzegorz WIŚNIEWSKI,EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
 3. Systemy wsparcia dla ciepłowni wykorzystujących OZE (w tym program Ciepło Powiatowe, ELENA) , Krzysztof SKOWROŃSKI,Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 4. Analiza lokalnego zapotrzebowania na ciepło i potencjału wykorzystania OZE do jego zaspokojenia , Jarosław OSIAK,Płoński Klaster Energii
 5. Wytyczne do planowania małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE oraz zarządzanie jakością w takich systemach , Patrycja PŁONKA,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Elektrociepłownia na biomasę , Jarosław OSIAK, Płoński Klaster Energii
 7. Budowa ekologicznego systemu energetycznego w Piasecznie – wykorzystanie EUCF (Europejskiego Instrumentu Miejskiego) , Hanna MAGDZIARZ,Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 8. Termiczne zagospodarowanie odpadów komunalnych , Romuald MEYER,Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Galeria