fundusze norweskie logoZapraszamy do składania wniosków projektowych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego z II edycji Funduszy EOG i funduszy norweskich zaplanowanej na lata 2014-2021. Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs pn. ,,Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (a także ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST) oraz organizacji pozarządowych (NGO). 

Konkurs ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem ich skutków (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające. 

Konkurs obejmuje również projekty partnerskie.

Kwota środków przeznaczona na nabór to 23 029 413 euro, a poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych (kwota dofinansowania od 500 000 do 2 300 000 euro).

Więcej informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Klimatu.

Konkurs pn. ,,Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji przeprowadzane przez szkoły”

Konkurs adresowany jest do każdego podmiotu prowadzącego publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową (wnioskodawca lub partner musi być podmiotem zarządzającym szkołą).

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - pogłębienia wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie mogą brać czynny udział.

W tym konkursie również można realizować projekty partnerskie.

Kwota środków przeznaczona na nabór to 1 575 941 euro, a poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania od 200 000 do 800 000 euro).

Więcej informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Klimatu.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania grantów i zapraszamy do składania wniosków projektowych!