W dniu 26 lutego 2020 r. w Warszawie po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie MULTIPLY, którego celem jest zachęcenie władz lokalnych do szerszego wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego na swoich obszarach. Spotkanie to stanowiło formalną inaugurację programu współpracy i wymiany doświadczeń, w ramach którego przedstawiciele miast prekursorów (Bydgoszcz, Sztum i Piastów) oraz miast zaangażowanych (Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka i Siemianowice Śląskie) będą wspierać się w planowaniu zintegrowanych rozwiązań energetycznych, transportowych i z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Oficjalną inaugurację programu stanowiło przekazanie przez Panią Dyrektor Annę Jaskułę włodarzom i innym przedstawicielom miast certyfikatów nadania tytułu miasta prekursora czy miasta zaangażowanego projektu MULTIPLY. Następnie Pani Patrycja Płonka wygłosiła prezentację otwierającą, w której przybliżyła projekt, założenia realizowanego w jego ramach programu współpracy i wymiany doświadczeń między miastami, a także ogólną koncepcję zintegrowanego planowania miejskiego. W kolejnej prezentacji Pan Wojciech Szymalski, Prezes Fundacji na rzecz Ekorozwoju, pogłębił temat, dokładnie omawiając ramy prawne planowania przestrzennego w mieście, możliwości wykorzystania tego planowania do optymalizacji zaopatrzenia w i zużycia energii oraz przedstawił przykłady dobrych praktyk europejskich miast, które z sukcesem wprowadzają zintegrowane rozwiązania urbanistyczne na swoim obszarze. 

Ważnym elementem spotkania były prezentacje miast wybranych do programu, ich dotychczasowych osiągnięć i dalszych ambicji. Przedstawiciele miast prekursorów przedstawili swoją dotychczasową ścieżkę transformacji energetycznej oraz modelowe projekty, a przedstawiciele miast zaangażowanych zaprezentowali swoją wizję rozwoju w oparciu o już zrealizowane, a także planowane działania. Podczas sesji warsztatowej podjęto temat przywództwa politycznego, roli władz lokalnych w stwarzaniu warunków korzystnych do planowania dalszego rozwoju miasta w sposób kompleksowy i holistyczny oraz roli różnych interesariuszy w tym procesie. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu, którego celem było sformułowanie najważniejszych barier w realizacji koncepcji zintegrowanego planowania miejskiego oraz najważniejszych lokalnych potrzeb.

Program

Prezentacje

  1. Projekt MULTIPLY: współpraca miast na rzecz integracji zrównoważonych rozwiązań transportowych, energetycznych i w obszarze planowania przestrzennego , Patrycja Płonka, PNEC
  2. Zintegrowane planowanie miejskie , Wojciech Szymalski, Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
  3. Miasto prekursor - Bydgoszcz , Tomasz Bońdos, Urząd Miasta Bydgoszczy
  4. Miasto prekursor - Sztum , Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
  5. Miasto prekursor - Piastów , Konrad Rytel, Urząd Miejski w Piastowie
  6. Miasto zaangażowane - Grodzisk Mazowiecki , Kierownik Biura Obsługi Inwestora, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
  7. Miasto zaangażowane -Mińsk Mazowiecki , Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
  8. Miasto zaangażowane - Ostrołęka , Łukasz Kulik, Prezydent Miasta Ostrołęki
  9. Miasto zaangażowane - Siemianowice Śląskie , Magdalena Faracik-Nowak, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Galeria