logo RURESW maju 2019 r. Pałecznica, gmina członkowska naszego  Stowarzyszenia, w ramach projektu RURES (Promocja zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich) zrealizowała zamówienie na dostawę wodomierzy wraz z systemem ich zdalnego odczytu. W ramach zamówienia zakupiono wodomierze ultradźwiękowe, anteny, wzmacniacze sygnału i koncentratory. Pomiary zużycia wody przesyłane są automatycznie z wodomierzy przez koncentratory do systemu zdalnego odczytu. W ramach inwestycji pilotażowej wymieniono wszystkie duże wodomierze (o średnicach 50-100 mm), co pozwoliło na stworzenie 7 stref odczytowych. Wdrożenie takiego rozwiązania umożliwia odczyt wodomierzy strefowych „na wejściu” i porównanie danych z pomiarami uzyskanymi od indywidualnych odbiorców na terenie danej strefy, a tym samym określenie strat wody na poszczególnych obszarach (zamiast bilansu dla całej sieci), w oparciu o aktualne dane. Zebrane informacje dostępne są dla administratorów sieci wodociągowej za pośrednictwem programu komputerowego.

Pilotażowa inwestycja, której koszt przekroczył 263 tys. zł, jest wstępem do dalszych prac – władze gminy planują rozwinięcie systemu zdalnego odczytu i objęcie nim wszystkich odbiorców wody na terenie gminy. W tym celu złożono wniosek na dofinansowanie wymiany wodomierzy i rozbudowy systemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Włączenie indywidualnych odbiorców do systemu umożliwi wdrożenie nowych e-usług, takich jak np. elektroniczne biuro obsługi klientów. Oszacowano, że koszt takiej inwestycji wyniesie ok. 826 tys. zł.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w ramach projektu RURES testowane są także inne rodzaje inwestycji. Projekt jest realizowany przez 13 partnerów z 6 europejskich państw. W każdym z państw realizowana jest inna inwestycja pilotażowa – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu (www.interreg-central.eu/RURES).

Projekt RURES ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.