Miasto Stołeczne Warszawa, jako pierwsza polska gmina opracowała projekt „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii”. Dokument ten zawiera zestawienie przedsięwzięć zmierzających do racjonalnego użytkowania energii, a tym samym ochrony środowiska i powietrza we wszystkich sektorach funkcjonowania  miasta wraz z podziałem kompetencji oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadań.

Jest pierwszym działaniem, jakie Stolica zobowiązała się wypełnić w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, do której przystąpiła w lutym 2009r.

W dn. 3 grudnia br., po przedstawieniu dokumentu na posiedzeniu działającego w samorządzie warszawskim Zespołu ds. ochrony klimatu, padały po adresem projektu „Planu …” przychylne ze strony członków Zespołu i organizacji pozarządowych komentarze, określające go jako optymistyczny, ale realny do wykonania.

W najbliższym tygodniu zostanie on rozesłany do uzgodnień do biur warszawskiego samorządu oraz będzie konsultowany ze współpracującymi organizacjami pozarządowymi. Szacujemy, że proces konsultacji i uzgodnień zostanie zakończony w przeciągu miesiąca.  Planuje się, że na początku 2010r. zostanie on przyjęty uchwałą Rady Miasta, po czym skierowany do Sekretariatu Covenant of Mayors.