Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wydało poradnik pt. „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych” w ramach realizowanego projektu pt. „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poradnik jest przewodnikiem wskazującym drogę do bardziej efektywnego zarządzania energią w budynkach komunalnych. Przedstawiono w nim zasady i cel przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, przykłady dotyczące zarządzania energią w budynkach komunalnych z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wskazaniem źródeł finansowania, bądź przeprowadzoną termomodernizację budynków. Poradnik ponadto wyjaśnia podstawowe zasady energooszczędnego oświetlenia budynków.

Zobowiązania Polski zapisane Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie sporządzania charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373). Poradnik wyjaśnia jaki jest główny cel przygotowywania charakterystyki energetycznej – określenie aktualnego poziomu energetycznego budynku.

Poradnik zachęca do ograniczania emisji CO2, a więc stanowi przyczynek do działań na rzecz ochrony klimatu i realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, poprawa efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% do roku 2020).

Poprzez nieświadomość odbiorców energii znaczna jej część jest marnotrawiona (prawie 45% energii którą zużywamy pobierane jest w czasie kiedy nie używamy urządzeń elektrycznych, bo pozostają one w czasie tzw. „czuwania”). Ten ogromny, marnotrawiony kapitał można by przeznaczyć na inne cele, między innymi na rozwój energooszczędnych praktyk, technologii i inwestycji.

Budynki użyteczności publicznej to bardzo dobre obiekty, jeśli chodzi o zastosowanie środków zmierzających do zmiany zachowań użytkowników w zakresie zużycia energii oraz podnoszących świadomość społeczną i osobistą odpowiedzialność za działania w obszarze ochrony środowiska.

Ponadto siedziby urzędów powinny być przykładem wdrażania dyrektyw unijnych, a także pomocnym źródłem informowania w dziedzinie certyfikacji i etykietowania budynków.

Polityka na rzecz racjonalizacji zużycia energii przynosi znaczące oszczędności w budynkach komunalnych, a tym samym stanowi doskonały przykład dla wszystkich obywateli, warto więc sięgnąć po poradnik, aby poznać sprawdzone sposoby „Zarządzania energią w budynkach komunalnych”.