Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, która od 1994 roku współpracuje z samorządami lokalnymi.

Obszary działania:

 • doradzanie gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne
 • promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej
 • prezentowanie innowacyjnych technologii i najlepszych praktyk
 • informowanie o źródłach finansowania projektów i inwestycji
 • pomaganie gminom w znalezieniu partnerów do projektów

Dotychczasowe osiągnięcia:

 • uczestnictwo w ponad 40 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu wykorzystania OZE, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju
 • zorganizowanie ponad 80 seminariów, warsztatów, podróży studyjnych i konferencji
 • przeszkolenie ponad 3500 reprezentantów władz lokalnych z Polski, Ukrainy, Chorwacji, Armenii, Mołdawii oraz innych krajów
 • opracowanie, wydanie i bezpłatne rozprowadzenie 38 000 płyt CD zawierających ponad 300 opisów najlepszych praktyk z zakresu efektywnego wykorzystania energii oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej, 5 000 egzemplarzy poradnika „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych”, 5 000 egzemplarzy poradnika „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”, 1 000 egzemplarzy poradnika „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”, a także licznych map, ulotek i plakatów.
 • współpraca z partnerami z ponad 20 krajów
 • otrzymanie tytułu Promotora Energetyki Odnawialnej 2008 miesięcznika „Czysta Energia”
 • otrzymanie tytułu Partnera dla Klimatu 2009 przyznawanego przez Ministerstwo Środowiska
 • podpisanie umowy z Komisją Europejską (DG TREN) w sprawie zostania strukturą wspierającą Porozumienia Burmistrzów – europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu

Dlaczego warto być członkiem Stowarzyszenia?

„...Udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie programach z zakresu racjonalnego wykorzystania energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii jest szansą na uzyskanie większej efektywności i szybsze wdrożenie projektów. A to już ewidentnie przekłada się na wcześniejsze generowanie oszczędności i zmniejszenie emisji CO2. Ochrona klimatu i środowiska stanowią miarę naszego rozwoju cywilizacyjnego, dlatego warto działać razem.”

Zbigniew Michniowski
Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała



„...Dzięki przynależności Cieszyna do Stowarzyszenia zyskaliśmy wiedzę o tym, jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne, działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie...”

dr inż. Bogdan Ficek
Burmistrz Cieszyna



„...Nasze kontakty ze Stowarzyszeniem zaowocowały modernizacją oświetlenia ulicznego oraz miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie (...) Dzięki naszej współpracy prowadzimy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi...”

Marek Piorun
Burmistrz Dzierżoniowa



„...Dzięki szkoleniom organizowanym przez Stowarzyszenie wzrosło zainteresowanie gminy Nowa Dęba możliwościami zastosowania energii odnawialnych. Efektem zainteresowania tymi zagadnieniami jest kotłownia na biomasę i zadowolenie mieszkańców Nowej Dęby z dostarczanej, taniej energii…”

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba



„...Efektem realizacji pilotażowego projektu dla Raciechowic Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego - prowadzonego przez Stowarzyszenie –było opracowanie m.in. założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz strategii ochrony środowiska w oparciu o Europejskie Menu Klimatyczne...”

Marek Gabzdyl
Wójt Gminy Raciechowice



Kontakt

Sławkowska 17, pok. 30
31-016 Kraków, Polska
 
Tel/fax: +48 12 429 17 93
e-mail: biuro@pnec.org.pl