Komisja Faure’a UNESCO podała do wiadomości, że nieformalne uczenie się stanowi ok. 70% wszystkich ludzkich procesów uczenia się. W ten sposób, umacniając nieformalne uczenie się w szkołach, jest bardzo prawdopodobne, że ulepszy się ogólne działanie edukacji szkolnej. Wiele publikacji i prac studyjnych podkreśla pozytywne ilościowe i jakościowe wpływy nieformalnego uczenia się oraz nauczania. Procesy te mogą odbywać się w instytucjach pozaszkolnych takich jak muzea, centra edukacji środowiskowej lub centra naukowe, które są znane z propagowania uczenia się i przekazywania wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę.

Jeśli wziąć pod uwagę tematy, których znaczenie i istotność dla uczniów obecnie wzrasta, takie jak energia odnawialna lub zmiany klimatu, można zauważyć, że edukacja nieformalna ma do zaoferowania wiele uzupełniających składników do standardowych programów nauczania realizowanych w szkole. Zmiany klimatu i – związane ze zmianami klimatu - użytkowanie energii, stały się istotnymi aspektami działań edukacyjnych, szczególnie po opublikowaniu ostatnich raportów IPCC oraz po odbytych konferencjach na temat zmian klimatu na Bali (Grudzień 2007) oraz w Bangkoku (Kwiecień 2007). Wynikiem dostrzegania potrzeb w tym zakresie jest szerzenie i propagowanie nieformalnego uczenia się na temat energii odnawialnej i zmian klimatu. Cel ten odnosi się także do projektu "Inspire School Education by Non-formal Learning" (INSPIRE).

Przedmiotem prezentowanego projektu jest właśnie użytkowanie energii, energia odnawialna oraz zagadnienia dotyczące klimatu. Realizacja projektu umożliwi diagnozę obecnego potencjału, potrzeb w zakresie informacji i niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz umożliwi opracowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych kursów dla nauczycieli. Działania te umożliwią kształtowanie u nauczycieli, a w konsekwencji u ich uczniów, kompetencji społecznych i naukowych oraz staną się w przyszłości podstawą do rozwiązania niektórych europejskich problemów.

INSPIRE jest nie tylko konkretnym projektem na polu edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jedną z wyjątkowych cech projektu INSPIRE jest to, że wspiera on wkład kształcenia ustawicznego w jedność społeczną, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy oraz równość płci i osobiste spełnienie.

Projekt INSPIRE został ufundowany przez Komisję Europejską w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (2007) ze środków Projektów Wielostronnych programu COMENIUS. Projekt rozpoczął się w październiku 2007 i trwał do września 2009.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://www.inspire-project.eu