Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu, Heidelberg, Niemcy (21.05.2019 r.)

Ponad 90 specjalistów wydelegowanych z miast i gmin w całej Europie dyskutowało o tym, jak można połączyć ochronę klimatu i rozwój lokalny, podczas konferencji pt. „Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu” w dniu 21 maja 2019 r. w Heidelbergu.

Uczestnicy podczas konferencji omawiali tematy takie jak: walka z ubóstwem energetycznym, lokalna produkcja energii i strategie na rzecz rozwoju lokalnego, a także środki łagodzenia zmian klimatu. Sesje warsztatowe dotyczyły również zagadnień, które obecnie stają się bardzo istotne dla gmin, takich jak zarządzanie danymi miejskimi. Wspomniano także o młodzieżowym ruchu społecznym ,,Piątki dla przyszłości" (Fridays for Future), mającym coraz większy wpływ na międzynarodową opinię publiczną. 

Jednym z punktów konferencji była również podróż studyjna po największej w Europie dzielnicy domów pasywnych „Bahnstadt”, gdzie gościom zaprezentowano holistyczne podejście do rewitalizacji i planowania przestrzennego. 

Ponadto zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach w formule „case clinic” - podczas których przedstawiciele gmin ze Sztumu, Bydgoszczy oraz czeskiego miasta Písek podczas pracy w małych grupach prezentowali wybrane lokalne działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu i omawiali konkretne problemy wspólnie z słuchaczami, którzy następnie mieli za zadanie wskazać pomysłyna ich rozwiązanie. 

Konferencja poprzedziła międzynarodową konferencję nt. działań na rzecz klimatu ICCA (International Conference on Climate Action) oraz konferencję “Climate neighbourhoods” odbywające się także w Heidelbergu, w dniach 22-23 maja br.


Konferencja końcowa projektu BEACON (16-17.06.2021 r.)

W dniach 16-17 czerwca 2021 r. ponownie w formule online, przedstawiciele i eksperci z gmin i szkół zaangażowanych w projekt BEACON na szczeblu regionalnym i krajowym, a także lokalni eksperci ds. zmian klimatu spotkali się, aby dyskutować, nawiązywać kontakty i dzielić się doświadczeniami oraz sukcesami osiągniętymi w czasie wspólnej realizacji projektu.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania najnowszych wiadomości ze szkół uczestniczących w projekcie. Uczniowie przedstawili swoje osiągniecia, a także zgłaszali postulaty kierowane do reprezentantów władz lokalnych. Następnie zaproszeni paneliści dyskutowali nt. wdrożonych działań, partnerstwa i współpracy oraz kolejnych możliwych kroków, które warto podjąć w kierunku neutralności klimatycznej. Po krótkiej przerwie odbyły się trzy równoległe sesje poświęcone: przekształcaniu pojedynczych projektów w długotrwałe działania na rzecz klimatu, ograniczeniu indywidualnego korzystania z samochodów oraz poprawy zarządzania energią w miastach. Na koniec dnia pierwszego zaproszono uczestników do udziału w quizie sprawdzającym znajomość projektu oraz do wymiany doświadczeń z kolegami z innych gmin partnerskich.

Drugi dzień rozpoczął się także od wypowiedzi uczniów na temat ich wizji planety neutralnej dla klimatu w roku 2050. Opowiadali, jak może wyglądać życie w miastach za 30 lat, deklarowali swój udział w działaniach na rzecz ochrony klimatu oraz kierowali do burmistrzów pytania, jakie mają wizje przyszłości i plany klimatyczne na najbliższe lata. Następnie ponownie przyszedł czas na sesje networkingowe, tym razem poświęcone zaangażowaniu młodych ludzi w ochronę klimatu, ich oczekiwaniom, ale także trudnościom, z którymi muszą się mierzyć. Podkreślono także, jak ważna jest współpraca gmin i zewnętrznych interesariuszy w dążeniu do wspólnych celów klimatycznych. Trzecia grupa tematyczna omawiała dostępne źródła finansowania działań na rzecz klimatu w europejskich miastach oraz rolę zielonych funduszy naprawczych.

Ta dwudniowa konferencja zwieńczyła ponad trzyletnią współpracę miast i szkół z całej Europy. To jednak nie koniec ich działań na rzecz klimatu i mamy nadzieję na kolejne aktywności zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Program

Nagrania z konferencji są dostępne tutaj oraz tutaj.