Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu - BEACON

 logo Beacon kompakt logo BMU-EUKI-EN neu 

BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. 

W projekcie biorą udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt umożliwi również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej...

Korzyści z udziału w projekcie

  • tworzenie sieci kontaktów,
  • pogłębianie wiedzy i know-how poprzez udział w sześciu spotkaniach warsztatowych, 
  • dostosowanie do potrzeb poszczególnych gmin usług szkoleniowych i doradczych, obejmujących m.in. kwestie techniczne i finansowe, w celu opracowania i wdrożenia konkretnych projektów (międzynarodowe warsztaty, indywidualne doradztwo techniczne i tematyczne szkolenia – coaching),
  • nowe impulsy do opracowywania i wdrażania projektów niskoemisyjnych w gminie,
  • współpraca z niemieckimi i europejskimi gminami i ekspertami,
  • prezentacja i promocja lokalnych działań podczas dwóch konferencji europejskich,
  • możliwość dalszego rozwijania i stymulowania istniejącego partnerstwa bilateralnego z gminą niemiecką,
  • ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii.

Filmy

Warsztaty regionalne

Koncepcja smart cities i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Alba Iulia, Rumunia (29-30.01.2019 r.)

Przedstawiciele miast i gmin z Niemiec, Polski, Czech i Rumunii biorących udział w projekcie BEACON podczas warsztatów w Alba Iuli mieli okazję po raz pierwszy spotkać się i wymienić doświadczeniami. Prezentacje i plakaty ilustrujące lokalne działania w zakresie ochrony klimatu ukazały potencjał, jaki niosą ze sobą koncepcja smart cities i  wykorzystywanie efektywnych energetycznie rozwiązań w budynkach.

Pierwszego dnia warsztatów przedstawiciele miast podczas dyskusji w grupach próbowali odpowiedzieć na pytania: co oznacza łagodzenie zmian klimatu, czym cechuje się inteligentne miasto oraz jak w sposób zrównoważony wdrażać koncepcję smart cities w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Omawiali proces digitalizacji procedur administracyjnych i pomiarów zużycia mediów oraz zastanawiali się, w jaki sposób te rozwiązania mogą faktycznie poprawić lokalne zarządzanie i ograniczyć emisje. Jako przykład rozwiązań smart zaprezentowano działania zrealizowane w mieście Alba Iulia. Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wizytę studyjną jednym z 15 inteligentnych autobusów miejskich wyposażonych w Wi-Fi, GPS  i czujniki jakości powietrza, umożliwiające monitorowanie zanieczyszczeń w całym mieście. Grupa obejrzała pilotażowy system ogrzewania wykorzystujący panele fotowoltaiczne i pompę ciepła w centrum opieki nad dziećmi oraz inteligentny system oświetlenia w szkole, zrealizowany we współpracy z Deutsche Telekom. Uczestnicy dowiedzieli się również, w jaki sposób miasto uzyskało do 70% oszczędności energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był poprawie efektywności energetycznej w budynkach. Dyskusja koncentrowała się na tematach związanych z: gromadzeniem danych dotyczących zużycia energii i zarządzaniem nimi, zastosowaniach umów o poprawę efektywności energetycznej, termomodernizacji i renowacji zabytków a przede wszystkim sposobach łączenia starych elementów architektonicznych z nowoczesnymi technologiami oraz korzystaniem z systemu zarządzania i monitorowania ogrzewania w budynkach szkolnych.

Ostatnia część spotkania dotyczyła przykładów i metod zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację projektów inwestycyjnych. Po części teoretycznej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których wspólnie przeanalizowali różne pomysły i lokalne możliwości włączenia obywateli z uczestniczących gmin w konkretne inicjatywy i inwestycje miejskie (na przykładach Arnsberg (DE), Bielawy (PL) oraz Alba Iulia (RO) i Zalău (RO).

 

Udana współpraca między wydziałami w realizowaniu ambitnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu, Pisek, Czechy (11-12.09.2019 r.)

Podczas drugiej edycji warsztatów reprezentanci BEACONowych gmin z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (CZ), aby omówić możliwości zaangażowania pracowników różnych działów i departamentów administracji miejskiej we współpracę w realizowaniu działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Podczas spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytania, jakie obowiązki spoczywają na określonych jednostkach w różnych miastach i jakie mechanizmy mogą pomóc obecnym na spotkaniu przedstawicielom w skutecznej komunikacji i współpracy międzywydziałowej w ich gminach.

Warsztaty obejmowały analizę schematów organizacyjnych gmin w grupach krajowych: czeskiej, niemieckiej, rumuńskiej i polskiej, a następnie dyskusję dotyczącą możliwości usprawnienia komunikacji między departamentami oraz możliwości szerszego ich zaangażowania w realizację projektów proklimatycznych. Przedstawiciele gmin Râmnicu Vâlcea (RO), Pirna (DE) i Bielawa (PL) zaprezentowali przykłady udanej współpracy między wydziałami miejskimi oraz interesariuszami, a także skutecznego zarządzania działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Uczestnicy odwiedzili również budynek szkoły odnowiony w ramach umów ESCO (o efekt energetyczny), a także nową stację uzdatniania wody w Pisku. Dzięki zastosowaniu w niej inteligentnych technologii zakład ten zużywa o 30% mniej energii elektrycznej niż przed modernizacją i częściowo działa jako elektrownia wodna, zaspokajając w części zapotrzebowanie własne na energię elektryczną.

 

Oszczędzanie energii w szkołach - praktyczne przykłady i refleksje na temat rozbudowanych systemów motywacyjnych, Kraków (19-20.11.2019 r.)

Na temat programów dotyczących oszczędzania energii w szkołach oraz systemów zachęt do ich długoterminowej realizacji w szerszej skali dyskutowali w ramach trzecich warsztatów regionalnych projektu BEACON delegaci z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii. 

W pierwszym dniu warsztatów mówcy i uczestnicy, bazując na własnych lokalnych doświadczeniach, szukali wspólnie odpowiedzi na pytanie: w jakim celu i w jaki sposób inicjować w szkołach programy z zakresu efektywności energetycznej, jak można oszczędzać energię dzięki zmianom zachowań użytkowników budynków oraz jak je wprowadzać i  utrzymywać. Następnie w sesji stolikowej przedstawiciele miast Bielsko-Biała (PL), Warszawa (PL), Rožnov (CZ) oraz Ploiesti (RO) przedstawili swoje działaniach zrealizowanew tym obszarze. Podczas popołudniowej wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami proklimatycznymi realizowanymi w mieście i gminie Niepołomice - odwiedzić zmodernizowany budynek szkoły w Podłężu, obejrzeć monitoring on-line w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz naziemną farmę fotowoltaiczną i dwie pompy ciepła w Zamku Królewskim.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się sesją, która dotyczyła projektów pilotażowych zrealizowanych w Niemczech, Bułgarii i Rumunii, oraz doświadczeń w zakresie tworzenia efektywnych, długotrwałych i ogólnomiejskich planów oszczędzania energii w szkołach. Następnie uczestnicy w grupach krajowych zastanawiali się, w jaki sposób i przy użyciu jakich zachęt należy wdrażać takie programy w ich miastach, uwzględniając kontekst prawny i realia każdego z krajów. 

Na zakończenie w sesji dotyczącej programu ERASMUS+ przedstawione zostały jego zasady i sposoby wykorzystania dla budowana partnerstw szkół i miast oraz angażowania młodych ludzi w procesy kształtowania miejskiej polityki klimatycznej. Następnie zaprezentowana została wstępna koncepcja „warsztatów z wizją” (vision workshops), które mogłyby zostać zorganizowane w miastach zainteresowanych stworzeniem pozytywnej wizji miasta w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz docelowo zagadnieniem neutralności klimatycznej.

Konferencje

Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu, Heidelberg, Niemcy (21.05.2019 r.)

Ponad 90 specjalistów wydelegowanych z miast i gmin w całej Europie dyskutowało o tym, jak można połączyć ochronę klimatu i rozwój lokalny, podczas konferencji pt. „Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu” w dniu 21 maja 2019 r. w Heidelbergu.

Uczestnicy podczas konferencji omawiali tematy takie jak: walka z ubóstwem energetycznym, lokalna produkcja energii i strategie na rzecz rozwoju lokalnego, a także środki łagodzenia zmian klimatu. Sesje warsztatowe dotyczyły również zagadnień, które obecnie stają się bardzo istotne dla gmin, takich jak zarządzanie danymi miejskimi. Wspomniano także o młodzieżowym ruchu społecznym ,,Piątki dla przyszłości" (Fridays for Future), mającym coraz większy wpływ na międzynarodową opinię publiczną. 

Jednym z punktów konferencji była również podróż studyjna po największej w Europie dzielnicy domów pasywnych „Bahnstadt”, gdzie gościom zaprezentowano holistyczne podejście do rewitalizacji i planowania przestrzennego. 

Ponadto zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach w formule „case clinic” - podczas których przedstawiciele gmin ze Sztumu, Bydgoszczy oraz czeskiego miasta Písek podczas pracy w małych grupach prezentowali wybrane lokalne działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu i omawiali konkretne problemy wspólnie z słuchaczami, którzy następnie mieli za zadanie wskazać pomysłyna ich rozwiązanie. 

Konferencja poprzedziła międzynarodową konferencję nt. działań na rzecz klimatu ICCA (International Conference on Climate Action) oraz konferencję “Climate neighbourhoods” odbywające się także w Heidelbergu, w dniach 22-23 maja br.

  • Warszawa (2021 r.)